Parochieblad februari 2018, pastorale column

‘Het oude verhaal, actueel als deze dag’

Het is een oud verhaal uit de Joodse traditie, maar het is natuurlijk een verhaal van alle tijden zoals het in de wijsheidsboeken opgetekend is geraakt.

Het relaas over een vluchteling die bij de geleerde aanklopt. De soldaten zitten achter een onschuldige man aan en als ze hem te pakken krijgen hem waarschijnlijk doden. De geleerde verbergt hem, maar in een dorp kan niets verborgen blijven en de mensen worden bang. Ze gaan naar de geleerde toe en vragen hem om de vluchteling uit te leveren als de soldaten komen. Het dorp wordt anders vast uitgemoord als ze er achter komen. De geleerde staat in tweestrijd en studeert de hele nacht. Hij vindt ergens de zin dat het beter is dat één man sterft dan een heel volk. En wanneer de volgende dag de soldaten komen, levert hij de vluchteling uit die ter plekke werd gedood.
De dorpelingen waren opgelucht, maar de geleerde was dat niet, omdat zijn geweten bleef knagen. In de nacht staat de profeet Elia plotseling voor hem, deze vraagt hem wat er gebeurd is. ‘Ik heb een onschuldige uitgeleverd’.  ‘Dat was de Messias’, sprak Elia. ‘Maar hoe kon ik dat weten?’  ‘Als je niet de hele nacht in je boeken had gelezen, maar in de ogen van de vluchteling had gezien, als je niet de hele nacht in jezelf, maar met hem had gesproken, dan had je Hem herkend’.
Een diep tragisch verhaal eigenlijk. Het richt ons op de vraag: Maar wanneer hebben wij U hongerig of dorstig gezien, naakt, gevangen of ziek?  Dan zijn de verhalen van de paasmorgen uitbundig te noemen, die lopen tenminste goed af. Maar het geloven: het zien, gaat helemaal niet zo gemakkelijk, helemaal niet vanzelf.

Ik denk omdat de ommekeer van een mens pas wezenlijk tot stand komt als je je persoonlijk aangesproken voelt. Onze naam die in feite weerklinkt als wij de geloofsbelijdenis uitspreken of zingen, waarin wij het doopsel getuigen waarin onze naam en die van allen die in Hem geloven genoemd wordt. De geleerde man heeft met al zijn goede bedoelingen de Messias niet de gelegenheid gegeven om hem te roepen; En wij?

Theo L.M.M. van der Sman, Priester-assistent

 

Inhoudsopgave 
40 Dagen vasten 4
Pelgrimage 23
Vastenaktie 28
Maria Passie 31
Vieringenschema 24
Cursussen 26
Vieringen overige locaties 30

 

Abonnement? Zie: Navolging Vandaag

Goed nieuws van Vastenactie 2018

Klik op het plaatje voor de pdf-poster

Op woensdag 14 februari is het Aswoensdag; het begin van de Vastentijd. Tijdens deze periode voor Pasen ondersteunen we de Stichting Hulp aan Sri Lanka, de stichting waar Em. Pastoor van der Sman mee verbonden is. We doen dit samen met Vastenaktie .

We zijn blij dat we dat dit jaar doen met de drie samenwerkende parochies, Thomas a Kempis, H. Norbertus en de H. Christoffel. We hopen een noodzakelijke investering te realiseren ten behoeve van de St. Josephschool voor dove en gehoorbeperkte kinderen in Sri Lanka. Dit jaar in 2018, hebben we een aanvraag ingediend voor een nieuw te bouwen gebouw op het terrein van de school.

Waarom ondersteunen met Vastenactie? Als het de parochie lukt om het verwachte bedrag te behalen in de Vastentijd, krijgt het project een subsidie van Vastenactie van 50%, echter bij bouwprojecten 30%. Het is voor ons, MOV’ers van de drie samenwerkende parochies een enorme uitdaging om samen een goede opbrengst binnen te halen bij alle 18 geloofsgemeenschappen om dit mooie project te ondersteunen. In het parochieblad van maart zullen we u nader informeren over de kosten van dit project en hoe u er aan bij kunt dragen om deze actie te doen slagen.

Wilt u meer informatie over de stichting HAS, www.stichtinghas.nl  . Wij hopen dat u ons gaat ondersteunen.

Namens de gezamenlijke MOV groepen,
Norbertus, Ben ten Hag
Thomas a Kempis, Henk Tacken en Fokke van Dalen
Christoffel, Jacqueline van den Hengel

(Uittreksel uit artikel in parochieblad Navolging Vandaag van januari 2018)

Parochieblad januari 2018, pastorale column

Carnaval en Veertigdagentijd

 Dát is het thema van deze Navolging Vandaag. Tot een paar jaar geleden werd er steeds een werkgroep geformeerd, die zich bezighield met het thema voor de Veertigdagentijd dat parochie breed gebruikt zou worden. Mede dankzij de computer is veel bewaard. 

We zitten in de lezingencyclus in het B jaar en in 2009 koos de groep: ’40 dagentijd – Ga er maar aanstaan!’, in 2012: ‘tekenen van een nieuw verbond’. De regenboog is het symbool van het verbond van God met mensen, maar ook vice versa. ‘Ga er maar aanstaan!’ Dat moest bijvoorbeeld Noach met de zijnen bij de zondvloed en Abraham, toen hij zijn zoon moest doden. Maar ook het volk Israël toen het de 10 woorden ontving, die natuurlijk ook voor ons richting wijzen. 

Maar waarom waren en zijn we zo druk met de Veertigdagentijd? Vasten zoals vroeger doen nog maar weinig mensen. Het vasten heeft een nieuwe betekenis gekregen. Op Aswoensdag zegt het Evangelie dat je vasten moet in het verborgene, je er niet op moet laten voorstaan. Vasten is ook bidden en aalmoezen geven. Tóch staat nergens precies beschreven hoe wij de Veertigdagentijd zouden moeten invullen, maar er is niet voor niets de Vastenactie, dit jaar voor projecten in Sri Lanka. Onze levensopdracht is om voor Gods schepping te zorgen en ons in te zetten voor een betere en meer rechtvaardige wereld. Daar horen oorlog en honger toch niet bij. Ieder mens heeft recht op goede levenskansen, veiligheid en geborgenheid. 

Nadat velen volop genoten hebben van het goede leven en carnaval hebben gevierd, begint de Veertigdagentijd met Aswoensdag, nog steeds een officiële vasten- en onthoudingsdag om een goede start te maken. We worden opgeroepen ons te bezinnen op ons leven in relatie tot dat van anderen, Jezus te volgen op zijn lijdensweg en in navolging van Hem van onszelf te geven, wat we kunnen: materieel, maar ook in woord en gebaar. 
Bepaald geen gemakkelijke opdracht, maar het feit dat wij hier in de omstandigheden leven, dat we carnaval mogen en kunnen vieren, mag ons ook doen beseffen dat dit niet voor iedereen op aarde geldt. Ik las ergens het volgende: 

‘Als we tijdelijk met minder genoegen nemen, kunnen we delen met anderen. Daarmee helpen we niet alleen een ander, we worden er ook zelf rijker van. We geloven dat – door met anderen te delen – we zelf ook meer mens worden ’. 

Ik wens ons allen een goede Veertigdagentijd toe!

Jeanne Gerretzen-Veldhuis,
parochiemedewerkster

 

Inhoudsopgave 
Carna Vale 4
40 Dagen vasten 7
Kerkbalans 22
Pelgrimage Santiago 23
Vieringenschema 24
Cursussen 26
Jongeren 27
Vieringen overige locaties 30

 

Abonnement? Zie: Navolging Vandaag