Parochieblad november 2016, pastorale column

‘Zie ik ga iets nieuws beginnen, het is al begonnen, merk je het niet’?

En dan wordt je gevraagd de pastorale column te schrijven omdat je afscheid gaat nemen van je actieve leven als pastoraal werkster.
Dankbaar ben ik dat ik dit werk mocht doen te midden van jullie allen. Dankbaar voor alle warmte en vriendschap die ik van velen mocht ontvangen. Ook waren er steeds ontmoetingen met mensen, jong, oud en alles daar tussenin, gebeurtenissen, vieringen, mooie gesprekken ook, die voor mij het werken inspirerend en waardevol maakten.tak_fc-november-voorblad
‘Slechts’ zeven en half jaar mocht ik dit mooie werk doen. Voorafgegaan door zeven jaar studeren. En daarvoor zeven jaar alleen en zoekende naar een nieuw leven, nadat mijn man overleden was. Een cyclus van drie keer zeven! In de eerste zeven jaar leerde ik overleven, in de tweede zeven jaar kreeg mijn leven een andere wending en horizon en in de laatste zeven jaar kwam alles samen en kon ik datgene wat ik geleerd had, d.m.v. ervaring en studie voluit en met passie delen met jullie allen.
Ervaring die ik ook opdeed als lerares, als parochievrijwilliger in allerlei functies, als echtgenote, moeder en oma, als dochter. Maar vooral ook tijdens onze jaren in Afrika.
Waardevolle ervaringen, die ik meenam in de rugzak van mijn leven. Ervaringen die mij vormden, samen met alle kennis die ik opdeed tijdens mijn verschillende studies, opleiding voor kleuterleidsters, opleiding voor speciaal onderwijs en vooral die zeven jaren theologiestudie.

Hoe voelt dat nu, dat je gaat stoppen?
Dat vragen veel mensen mij. Valt er een leegte? Ja!
Het pastoraat slokt je op en bepaalt je leven. Maar stoppen met werken is ook een uitdaging.
Weer krijgt mijn leven een andere wending.
Hoe het eruit gaat zien? Ik weet het (nog) niet. Interesses genoeg! Zoveel, dat ik nu nog niet kan kiezen. En natuurlijk zijn er mijn man, kinderen, kleinkinderen, vrienden en allerlei andere lieve mensen, waar ik nu meer tijd voor krijg.
Ik zie er naar uit naar dat nieuwe begin, ook al moet je daarvoor een beetje ‘sterven’. Het spreekwoord zegt immers: ‘partir cést mourier un peu’.
En ik, die nooit om bruggetjes verlegen zit, koppel dit gelijk maar aan de tijd van het jaar.
Mijn tijdstip van afscheid nemen is bewust gekozen in het laatste weekend van het kerkelijk jaar. Op het feest van Christus Koning van het heelal, zoals het voluit heet. Koning van het al, ook mijn al. Maar ook is het Ceciliafeest en dat laatste is voor iemand die graag zingt en zo kan genieten van mooie muziek ook geen onbelangrijke reden.
Ik kijk verwachtingsvol vooruit, naar mijn nieuwe leven. Het is nu nog in nevelen gehuld, maar zal steeds meer aan het licht treden.
Wij kijken samen, in de komende Advent, verwachtingsvol uit naar Kerst. Eerst nog wat in het donker, maar gedurende die vier Adventsweken steeds meer in het licht. Christus komt. Hij wordt weer opnieuw geboren onder ons en gaat met ons iets nieuws beginnen. Met U, jou en mij.

Het ga jullie allen goed en natuurlijk tot ziens!

Anne-Marie Swater-Buijs

Abonnement? Zie: Navolging Vandaag

Parochieblad oktober 2016, pastorale column

Cyclus van het leven

Een beter moment voor mij om de column te schrijven in het themanummer ‘cyclus van het leven’ is er haast niet. Zes uitvaarten in evenzoveel weken, alle van mensen die ik in meer of mindere mate kende, zorgen ervoor dat ik niet heen kan om de eindigheid van het leven. Het is een eer en ook heel mooi om betrokken en behulpzaam te mogen zijn bij het afscheid van dierbaren. Intensief, emotioneel ook soms, maar vooral vervult het me met dankbaarheid dit te mógen doen.

tak_fc-oktober-voorbladTegelijkertijd is de afgelopen periode ook één van een ander soort dankbaarheid, die te maken heeft met het begin van het leven. We mochten een tweede kleinkind krijgen, een gezonde jongen, én onze eerste kleinzoon bracht via zijn T-shirt het mooie nieuws: ‘vet stoer, ik word een grote broer’.

Hiermee is de cyclus van het leven toch wel rond! Ook zijn we momenteel weer jonge ouders aan het voorbereiden op het sacrament van de doop voor hun kind. Mooie avonden in zowel Zwolle als Kampen, waaraan ouders uit de hele parochie deelnemen. Heel fijn ook, dat de werkgroep uitgebreid is, waardoor we de taken wat meer kunnen verdelen. Bijzondere verhalen horen we op deze avonden over zwangerschap, geboorte, soms zorgen, maar vooral over de vreugde en dankbaarheid, die deze kleine mensjes brengen. En hoe bijzonder ook, als ik ze weer tegenkom bij de voorbereidingen op Eerste Communie en/of Vormsel. Steeds vaker tref ik a.s. communicantjes of vormelingen, bij wie ik ook getuige was van hun doop. Op belangrijke momenten in het leven trekken we weer even samen op en daar geniet ik volop van! Maar…. ze maken me er wel van bewust dat ook mijn leven voortschrijdt. M’n verjaardag onlangs bracht een nieuw eerste cijfer, maar ach…..

In Kampen en IJsselmuiden is de ‘aftrap’ geweest voor de voorbereidingen op het Vormsel. Ook een mooie bijeenkomst, waarin ouders elkaar vertelden over hun beeld van God. Hoe ervaren zij God? Goed om van tijd tot tijd bij stil te staan en erover te spreken en vooral ook hun kinderen over te vertellen en door te geven. Het woordenboek geeft aan dat het woord ‘cyclus’ betekent: een terugkerende, regelmatige reeks. De seizoenen zijn er een goed voorbeeld van. Na elke winter bloeit het nieuwe leven opnieuw op. De cyclus van het leven stopt niet bij de dood, zo mogen wij geloven.

Maar laten we vooral ook genieten van de mooie momenten in ons aardse leven!

Jeanne Gerretzen-Veldhuis,
parochiemedewerkster.

Abonnement? Zie: Navolging Vandaag

Oproep van het Parochiebestuur

Als wij niets doen? Wie dan?
We zien toch dat dit niet kan

Dit is een refrein, horend bij een liedje uit de musical Soldaat van Oranje.
Deze tekst kan ik evenzeer van toepassing laten zijn op de situatie voor de samenstelling van  het Parochiebestuur in de naaste toekomst.
Wie o wie durft het aan om te “solliciteren”  naar een functie in het Parochiebestuur?
Wie o wie kan ons mogelijke kandidaten aandragen?

Wat is de situatie?
Al enige tijd hebben we te maken met 2 vacatures in ons bestuur van 7 personen.
Daar komen nog eens 2 vacatures bij komend voorjaar omdat deze twee bestuursleden niet herbenoembaar zijn.
Het Parochiebestuur zou graag zien dat voor januari 2017 deze vacatures opgevuld gaan worden want het is absoluut onverantwoord de overblijvende bestuursleden met alle taken en zorgen te belasten. Dat mag niet gebeuren.

Dus, vandaar de oproep om serieus aandacht te schenken aan deze vier vacatures:

  1. algemeen bestuurslid met de portefeuille Jongeren en Communicatie; nadruk zal liggen op het ontwikkelen van beleid om jongeren meer betrokken te laten raken bij ons parochiegebeuren en het in stand houden en verbeteren  van bestaande communicatiekanalen zoals de website en Navolging Vandaag (actuele vacature).
  2. algemeen bestuurslid met de portefeuille financiën (Penningmeester); de praktische kant (financiële administratie/ actuele boekingen) is in goede handen van een vrijwilligster; de beoogde functionaris zal daarom vooral beleidsmatig actief zijn bij het opstellen van de begroting en jaarrekening, bij het overleg met de budgethouders van de locaties en bij de opzet van de Aktie Kerkbalans (actuele vacature).
  3. algemeen bestuurslid met onder meer de portefeuille begraafplaatsen; contactpersoon voor de begraafplaatsen van onze parochie in Hattem, Hasselt, IJsselmuiden, Kampen en Herfte Wythmen die allen door vele lokale vrijwilligers (!) worden onderhouden en bestuurd (vacature vanaf mei 2017).
  4. algemeen bestuurslid in de functie van vicevoorzitter; de pastoor is kerkrechtelijk voorzitter van het parochiebestuur; niet alleen van onze parochie maar ook van de twee parochies waar we mee samenwerken naast zijn pastorale taken; in de praktijk zit dan ook  de vicevoorzitter de diverse vergaderingen voor, geeft leiding aan het parochiebestuur en hij/zij heeft collegiaal overleg met de parochies in Salland (vacature vanaf mei 2017).

Het woord is nu aan u!!
Pak de telefoon en bel me.
Laat het Parochiebestuur niet in de kou staan.

Met vriendelijke groet

Jo Kleinmeulman
Vicevoorzitter
038-3312485