Voedselbank – impressie

De Voedselbank-actie van de Thomas a Kempis parochie – een impressie

‘Voedselbank, heeft U er een boodschap aan?’

 

Fokke van Dalen is diaken in de Thomas a Kempisparochie in Zwolle. Hij is de initiatiefnemer om de kerken direct te betrekken bij het inzamelen van voedsel voor de voedselbank.

 

Start van het project

De parochie omvat de plaatsen Zwolle, Kampen, Hattem, Hasselt, en IJsselmuiden. Het gaat om 8 geloofsgemeenschappen. In Zwolle en Kampen waren voedselbanken opgericht. De kerken waren hier zijdelings bij betrokken. Tijdens een interview met de voedselbank in Zwolle kwam Fokke op het idee om de kerken direct te betrekken bij de inzameling van voedsel. De Verrijzenisgemeenschap in Zwolle en de locatie in IJsselmuiden hebben dit idee opgepakt. Het succes was zo groot dat het diaconaal beraad heeft besloten om alle geloofsgemeenschappen structureel te betrekken bij de inzameling van voedsel. Het beraad heeft een rooster gemaakt welke geloofsgemeenschap wanneer aan de beurt is. Ook andere kerken in Zwolle sloten zich aan bij dit initiatief (Domincanerkerk, Ichtuskerk en de Hoeksteen)

 

Opzet en resultaat

Er werd een draaiboek gemaakt met een basisopzet. De inzameling duurt drie weken. De P.R. wordt verzorgd. De start wordt verbonden met de homilie en voorbeden. Er wordt contact opgenomen met de voedselbank welke producten vooral nodig zijn. In de betreffende kerk wordt een inzamelingsplek ingericht voorzien van een spandoek.

Het resultaat is zeer bemoedigend. Parochianen zijn zeer gemotiveerd om producten mee te nemen. Het project draagt bij tot bewustwording van armoede dichtbij. In de loop van het jaar zijn er mensen die vragen: ‘Wanneer zijn wij weer aan de beurt?’

 

Toen men met de organisatie bezig was ontdekte men dat Kampen al met dit model werkte. Het was door de protestantse kerken opgezet. Het ging daar zelfs zo ver dat men een coördinator had aangesteld om alles te stroomlijnen. Een hechte samenwerking tussen Zwolle en Kampen was het gevolg. Het gaat in de samenwerking om 27 geloofsgemeenschappen die op een of andere manier betrokken zijn bij het project.

Op de vraag hoeveel mensen een beroep doen op de voedselbank was het antwoord: ‘In Kampen gaat het om 367 en in Zwolle om 280 personen. Het betekent jaarlijks ruim 7000 pakketten die uitgereikt worden en het aantal neemt schrikbarend toe.’

 

Diaconaal beraad

Op een donderdagavond zit ik aan tafel met de leden van het diaconaal beraad. Alle geloofsgemeenschappen zijn erin vertegenwoordigd. Naast de diaken en de pastor zijn aanwezig: Yvonne, Mieke, Hilly en Paul. Zij vertegenwoordigen hun geloofsgemeenschappen. Helaas kon niet iedereen aanwezig zijn.

We openen met het ‘lied voor de Vastenactie’ en vertellen elkaar welke zin uit het lied de ziel raakt. Er wordt gezegd:

‘Schep nieuwe kansen en geef nooit op’. ‘Blijven vertrouwen in donkere nachten’. ‘Ieder kan vallen wie raapt jou dan op?’ ‘Put inspiratie uit wat is volbracht.’

Na het bezinnend en verbindend moment, en na de uitleg over de organisatie volgen de verhalen uit de geloofsgemeenschappen. “

De vraag is

‘Wat doet het met je, wat doet het met de geloofsgemeenschap om zo concreet bezig te zijn met vragen rond armoede en het inzamelen van voedsel?’

 

Paul geeft de aftrap en vertelt dat het fijn is om concreet iets te doen. Hij zegt: ‘we weten niet bij wie het voedsel terecht komt, maar het kan bij iemand zijn die heel dichtbij woont. Diaconie is voor iedereen. Steeds meer mensen doen een beroep op de voedselbank en het gaat door alle lagen van de bevolking heen.’

Hij vertelt verder: ‘Ik vertegenwoordig een geloofsgemeenschap die wat ouder is. In het begin waren er wat weerstanden in de zin van: Dat lukt hier toch niet. Ook zijn er mensen die denken dat het aan mensen zelf ligt als ze in de armoede terecht komen. Toch zijn we gestart en het resultaat was verbluffend. 18 Volle kratten stonden als offergave aan de voet van het altaar! Als dat gebeurt dan wil iedereen het ‘navolgen’.’

 

We leggen de verbinding met Thomas a Kempis die in de 13’ eeuw het boekje ‘De Navolging van Christus’ heeft geschreven. Het is na de bijbel het meest gelezen boek in de wereld. Thomas a Kempis heeft in Zwolle gewoond, geleefd en gewerkt. De parochie is naar hem genoemd.

 

Yvonne vertegenwoordigt de Verrijzenisgemeenschap in Zwolle Noord. In dit gedeelte van de stad wonen niet de rijkste mensen. Het is een multiculturele wijk. De geloofsgemeenschap is een afspiegeling daarvan. Yvonne vertelt dat tijdens de inzameling mensen hun keukenkastjes nakijken en kijken wat ze kunnen missen. Dat leggen ze bij het binnenkomen op de tafel in de hal van de kerk. Ook zijn er mensen die aan anderen vragen om boodschappen voor hen te doen als ze zelf slecht ter been zijn. De inzameling wordt verbonden met het feest van de eerste communie. Ook oma’s en opa’s die van verre komen worden zo betrokken bij het project.

 

In Herfte-Wytmen verbindt men de inzameling met de schoolverlaterdagen. Het gaat dan om een oecumenische school. Heel de school doet mee met de inzameling en via de school wordt het hele dorp erbij betrokken.

 

Hattem is een klein plaatsje bij Zwolle. Hilly vertelt dat heel het dorp meeleeft. De redacteur van de plaatselijke krant geeft aanwijzingen hoe, waar en wanneer het beste iets geplaatst kan worden. Mensen die niet bij de kerk horen komen voedsel naar de kerk brengen. Het is indrukwekkend wat een kleine gemeenschap bij elkaar brengt. Men kijkt er naar uit als de inzameling weer begint.

Hoge woorden worden door diaconale mensen niet vaak gebruikt maar Hilly zegt: ‘Er wordt geluisterd naar Gods stem en het is een vreugde dat ik dit werk mag doen.’

 

Er volgen nog wat tips.

  • In IJsselmuiden wordt het geld dat men ophaalt bij de jaarlijkse bloemenmarkt geschonken aan de voedselbank Het wordt besteed aan benzine waar de bus op rijdt.
  • In de Peperbuskerk wordt de inzameling gekoppeld aan de tentoonstelling ‘ De ongeziene gezien’ Het is het fotoproject uit Apeldoorn. Dit project won 3 jaar geleden de Ariënsprijs.
  • Als er een inzameling plaats vindt worden de folders nagekeken. Soms heb je aanbiedingen als ‘tweede artikel gratis’. Dit wordt doorgegeven aan elkaar.

 

Tenslotte

Toen ik naar huis reed bleef me een beeld bij: wat straalde iedereen toen verteld werd wat het met je zelf en met de geloofsgemeenschap doet als daadwerkelijk gedeeld wordt.

Hans Boerkamp

Overgenomen uit: Ariensprijs voor diaconie 2014.