Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

In de katholieke misviering volgens de Novus Ordo Missae sluit de priester het gebed af met een embolisme waarop wordt geantwoord met:

Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.

Deze vertaling van het Onze Vader wordt vanaf  27 november 2016 gebruikt in de liturgie. De Nederlandse bisschoppen voeren deze vertaling gelijktijdig in met de Belgische bisschoppen. Hiermee verdwijnt het verschil tussen de Nederlandse en de Vlaamse versie van het katholieke Onze Vader.
De latijnse versie blijft ongewijzigd.

Pater noster, qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua,
Sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
Et dimitte nobis debita nostra,
Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
Sed libera nos a malo.
[Quia tuum est regnum,
Et potestas,
Et gloria in saecula.]