Berichten IJsselmuiden

Nieuws en berichten die zijn geselecteerd voor de locatie IJsselmuiden.

Voor alle berichten zie: Alle berichten

Aartsbisdom Utrecht in 2023 voor vijfde keer naar Lourdes

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert in 2023 voor de vijfde keer een bisdombedevaart naar Lourdes. Eerdere edities trokken steeds minstens 1.000 pelgrims, van jong tot oud, uit alle parochies van het aartsbisdom. De voorbereidingen voor deze lustrumbedevaart zijn inmiddels van start gegaan.

Op 13 juni 2022 wordt in het Titus Brandsma Huis in Deventer een startbijeenkomst gehouden voor mensen in de parochies die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van bedevaarten, in het bijzonder naar Lourdes. Deze contactpersonen voor bedevaarten van de pastorale teams en vrijwilligers binnen geloofsgemeenschappen, parochies en de vicariaten krijgen daarvoor op korte termijn een uitnodiging. Op het programma in Deventer staan een gebedsmoment, een eerste presentatie van de bedevaartplannen en informatie over de verschillende reismogelijkheden: per bus (27 april – 5 mei), TGV (29 april – 6 mei) en vliegtuig (29 april – 4 mei).

Lustrumbedevaart
Hoofdaalmoezenier van de bedevaart is opnieuw vicaris Ronald Cornelissen van Deventer. Hij kijkt ernaar uit om met pelgrims uit het Aartsbisdom Utrecht weer naar Lourdes te kunnen gaan: “Door de coronacrisis hebben we deze lustrumbedevaart twee jaar uit moeten stellen. Eigenlijk stond deze lustrumbedevaart van het bisdom in 2021 op het programma. Van diverse kanten hebben we al vragen gekregen over onze plannen. We hopen en bidden dat velen volgend jaar met ons op bedevaart willen gaan naar Lourdes. We weten van de vorige grote bisdombedevaarten hoe waardevol het is om met zovelen samen in Lourdes ons geloof te vieren en steun te krijgen van Christus, van Maria en van elkaar.”

De komende maanden wordt onder andere via deze website meer bekend gemaakt over de vijfde bisdombedevaart naar Lourdes.

Een groet van de aartsbisschop – Paastriduum 2022

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer,

Dagelijks bereikt ons het nieuws over de oorlog in Oekraïne. Wij zien de verschrikkingen van de bombardementen en ander oorlogsgeweld, de talloze angstige mensen – onder wie veel kinderen – die al wekenlang in schuilkelders verblijven of op de vlucht zijn. Dit raakt ons diep en baart ons grote zorgen. Kunnen misschien andere landen, ook ons land, bij de oorlog betrokken raken, zodat ons een Derde Wereldoorlog staat te wachten? Bij degenen onder u die zelf geleden hebben vanwege de Tweede Wereldoorlog (of een andere oorlog) komen hierdoor mogelijk pijnlijke herinneringen of trauma’s naar boven.

Gelet op al deze ontwikkelingen lijkt het voor ons gevoel dit jaar moeilijk om Pasen te vieren, in die zin dat we het, in de situatie waarin Europa zich thans bevindt, moeilijker vinden om vreugdevolle liederen te zingen over de dood die overwonnen is. En toch … het wordt daadwerkelijk Pasen.

Pasen is het feest van onze hoop dat zonde, lijden en dood niet het laatste woord zullen hebben. Christus Jezus is door lijden en dood heengegaan, Hij heeft dit doorstaan om voor ons de verrijzenis en het eeuwig leven bij God mogelijk te maken. De boodschap van Pasen is: Zijn kracht en vrede zullen uiteindelijk overwinnen. Dit is het wat wij met Pasen gaan vieren. Dat geldt zeker ook voor de vele Oekraïners en Russen die weliswaar pijn lijden vanwege deze oorlog, maar tevens hun hoop vestigen op de verrezen Christus. Hij gaat met ons Zijn weg, door de tijd, hoe moeilijk of onzeker deze ook is en nog zal zijn, maar Hij blijft bij ons, met Zijn vrede, die eens blijvend zal zijn. Zijn eerste woord aan de apostelen na Zijn verrijzenis is daarom ook: “Vrede zij u” (Joh. 20), tot driemaal toe.

Als Katholieke Kerk zijn wij wereldwijd het synodaal proces ingegaan. Paus Franciscus is ons daarin voorgegaan. Inmiddels zijn er in onze parochies en in ons bisdom tal van ontmoetingen geweest waarin we, biddend om de leiding door de Heilige Geest, bijeen zijn geweest om met elkaar in gesprek te zijn over het hoopvolle geloof in Christus alsook over onze zorgen en pijn. Van verschillende kanten heb ik vernomen en zelf ook mogen ervaren hoe inspirerend veel gesprekken geweest zijn, waarin we tegenover elkaar konden uitspreken wat het voor ons betekent verbonden te zijn met Jezus Christus en de gemeenschap van de Kerk en wat wij als Kerk kunnen doen om het Evangelie uit te dragen.

De ‘diocesane fase’ van het wereldwijde synodaal proces is nu afgerond. In de afzonderlijke bisdommen worden er verslagen gemaakt die de ondergrond zullen bieden voor de voortzetting van het synodaal proces op continentaal niveau. Maar het proces van elkaar ontmoeten in geloof is niet afgelopen. Hopelijk is er iets in gang gezet wat ons mag blijven samenbrengen om het geloof in Christus te delen en ons continu te laten leiden door de Heilige Geest.

Gisteravond heb ik tijdens de Chrismamis de oliën gewijd en gezegend die worden gebruikt bij de toediening van de sacramenten van het doopsel, het vormsel, de priesterwijding en de ziekenzalving. Door de zalving wordt ons op een bijzondere wijze de Heilige Geest gegeven en worden wij gesterkt om verbonden te zijn met Christus en daardoor anderen tot vrede te zijn. Laten we in het bijzonder bidden om vrede voor Oekraïne en andere volkeren die onder oorlog en geweld gebukt gaan, op voorspraak van Maria, Koningin van de Vrede, de Moeder van de Vredevorst.

Mogen wij, vervuld van Gods Geest, een gezegende viering hebben van het Paastriduum

– Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen – en van de gehele Paastijd. Van harte wens ik u, mede namens de andere leden van de bisdomstaf, de vrede toe van onze verrezen Heer.

Zalig Pasen!

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk,

aartsbisschop van Utrecht

VAN DE BESTUURSTAFEL

Per 1 januari hebben wij afscheid moeten nemen van de heer Jeroen Goosen, onze vicevoorzitter.
Wij zijn hem zeer dankbaar voor de vele activiteiten en initiatieven die hij heeft gerealiseerd tijdens zijn functioneren als lid van het parochiebestuur.
Hij heeft aangegeven om zijn afscheid met onderstaande brief aan u toe te lichten:

Een groet uit het Bisdom ’s Hertogenbosch,

Na 4 jaar vicevoorzitter te mogen zijn geweest ben ik per 1 januari 2022  in dienst getreden bij het Bisdom Den Bosch.
Ik mag mij bezig gaan houden met de diaconie, anders gezegd de werken vanuit de kerk aan de samenleving voor diegenen die behoeftig zijn.
Zoeken naar invulling daarvan, behoren daartoe. Een terrein waar de kerk te vaak onzichtbaar is, ondanks het vele goede werk wat daar plaats vindt.
Met de standplaats ’s Hertogenbosch betekent dit voor mij, en voor mijn vrouw, een beweging zuidwaarts.
Daardoor is het niet langer mogelijk om actief te zijn in de parochie Thomas a Kempis.
Een zoektocht die niet eenvoudig is in deze tijden, en toch…. We mogen vertrouwen dat wij die weg samen aankunnen met de hulp van Hem, Hij die hoofd van onze kerk is, Jezus Christus, onze Heer.

Ik dank u voor de afgelopen jaren en wens u dat vertrouwen en alle goeds toe.

Jeroen Goosen

Het afscheid van Jeroen drukt ons nogmaals op de zorgelijke situatie binnen onze parochie.
We hebben op dit moment bestuur vacatures voor:
Vicevoorzitter, penningmeester, algemeen bestuurslid voor jeugd en jongeren en op korte termijn een bestuurslid als secretaris.

REALISEERT U ZICH DAT WANNEER NIEMAND BEREID IS OM EEN BESTUURSTAAK OP ZICH TE NEMEN
DE PAROCHIE IN EEN ONMOGELIJKE SITUATIE TERECHT KOMT MET ZEER ERNSTIGE EN INGRIJPENDE
CONSEQUENTIES.

We willen als bestuur ook een goede afspiegeling zijn van onze geloofsgemeenschap. Op dit moment zijn de mannen in de meerderheid. Daarom een hartelijke oproep aan onze vrouwelijke parochianen maar zeker ook aan jongeren: jullie zijn van harte welkom!

Meldt u aan bij het parochiesecretariaat. Voor de functie van penningmeester verwachten we wel enige deskundigheid in financiële beheerstaken. Na een gesprek met Pastoor T. Huitink, kunt u een paar maanden vrijblijvend meedraaien en dan uw beslissing nemen, kortom: wat let u??