Kerkgebouw

Onze Lieve Vrouwe- of Buitenkerk
Buiten Nieuwstraat 101, 8261 AT Kampen
(aanklikken voor een kaartje naar het adres van de kerk)

De naam “Buitenkerk” is in de 14e eeuw ontleend aan de plek van de kerk, het nieuwe stadsdeel de Buitenhoek, dat oorspronkelijk buiten de stadsmuur lag.
In 1369 begon bouwmeester Rutger van Ceulen aan de bouw van deze Mariakerk.
Interieur van de kerk<br /><br /><br />
--> 1998 <-- Als eerste werd het priesterkoor gebouwd. Aanvankelijk bedoeld als een kruiskerk, maar later gewijzigd tot een hallenkerk. In deze vorm met drie hallen is het één van de weinige in ons land. De onregelmatige plattegrond hangt samen met een aantal verbouwingen, die het gebouw in de 15e eeuw onderging.
Als laatste werd de toren in 1453 opgericht.
In 1481 heeft Geert van Wou, de beroemde klokkengieter, drie grote klokken gemaakt die in de toren zijn opgehangen.

Tot ca. 1580 in gebruik bij de Rooms Katholieken werd de kerk, na de verovering van de stad door de prinsgezinden, ingericht voor de gereformeerde eredienst.
In 1609 stort het bovenste deel van de toren in. De klokken van Geert van Wou gaan hierbij verloren. De toren is door geldgebrek nooit meer in haar oude glorie hersteld. Een vrij stompe spits tooit nu het overgebleven deel van de toren, waardoor het geheel een massief aanzicht heeft.
Tegen het einde van de 18e eeuw werd het gebouw nauwelijks meer voor de eredienst gebruikt, zodat het in verval raakte. Nadat rond 1800 de fraaie ruimte als paardenstal voor verschillende legers was gebruikt, was het verval volledig.

Lodewijk Napoleon, koning van Holland, stelde in 1809 de oude Buitenkerk ter beschikking van de Kamper Katholieken, die zich tot dusver met twee schuilkerkjes hadden moeten behelpen.
De kerk werd door de toenmalige pastoor niet meer dan “een hoop stenen” genoemd. Toch nam de kleine Katholieke gemeenschap het herstel ter hand. In oktober 1810 is de eerste mis weer opgedragen in deze kerk na ongeveer 230 jaar.
In de loop van de 19e eeuw volgden diverse restauraties, gedeeltelijk naar de ideologie van de neo-gotiek.
Het toenemende verval in de 20e eeuw leidde in 1963 tot sluiting, in verband met instortingsgevaar. De hierop volgende grootscheepse restauratiewerkzaamheden werden in 1977 beëindigd.

Tussen Pasen 2010 en Pasen 2011 is de kerk opnieuw gesloten voor een restauratie. Deze keer zijn de funderingen op diverse plaatsen voorzien van palen tot op de zandlaag. Op 24 april 2011 was de feestelijke ingebruikname.
Tijdens de restauratie zijn regelmatig wetenswaardigheden opgenomen op een BouwInfo -pagina.

Dit kerkgebouw www.atlas-cultuurhistorie.nl is aangewezen als Rijksmonument per 1-10-2001.
Zie www.atlas-cultuurhistorie.nl, gemeente: “Kampen”, plaats: “Kampen”, “Rijksmonumenten”, “Kerken”, “Kerkstraat 1”.

Informatie is ook te vinden op:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Buitenkerk

en luchtfoto’s op:
Maps.Google.nl of Maps.Live.com
Even bewogen als de geschiedenis van het kerkgebouw is die van het orgel.

 

(Dagelijks) gebruik van het gebouw

De Onze Lieve Vrouwekerk, ook wel Buitenkerk genoemd, wordt gebruikt voor de diverse diensten die in de parochie worden uitgevoerd. Hieronder vallen naast de erediensten ook doopvieringen, huwelijks- en jubileavieringen, en uitvaarten.

Daarnaast wordt de kerk regelmatig gebruikt voor (muzikale) uitvoeringen. Diverse koren geven graag concerten in de kerk. Ook muzikanten komen met plezier hun vaardigheden tonen. Dit alles heeft ook te maken met het mooie oude orgel dat voor een groot deel in de oorspronkelijke staat bewaard is gebleven.

In de zomermaanden is de kerk open voor bezoekers. Die kunnen op hun gemak de verschillende inventarisstukken bekijken. Voor bezichtiging door groepen buiten de zomertijd kunt u contact opnemen met de coördinator van de oppasdienst.
Informatie is op te vragen bij het locatiesecretariaat.
De gewelven en de sacristie zijn gewoonlijk niet toegankelijk. Hetzelfde geldt voor de bovensacristie, waar het parochiearchief te vinden is.
Ook de toren, die eigendom is van de gemeente, is niet toegankelijk. Die wordt voor een deel gebruikt als opslagruimte.

Doorkijkje vanaf de achterkant<br /><br />
(onder het orgel)<br /><br />
--> juli 2002 <--

Terug naar boven