Uitnodiging afscheid Pastoor Hans Boogers

Op zondag 3 juni 2018 neemt

pastoor
Hans Boogers

Klik op afbeelding voor de kaart

afscheid van de parochie Thomas a Kempis, parochie van de H. Norbertus en parochie van de H. Christoffel.

Pastoor Boogers heeft per 1 mei 2018 een nieuwe benoeming aanvaard als pastoor van de samenwerkende parochies Katholiek Utrecht.

Vanaf oktober 2011 heeft hij zich met hart en ziel ingezet, eerst in de parochie Thomas a Kempis en de laatste jaren ook in de parochies van de H. Norbertus en van de H. Christoffel. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn betrokkenheid bij onze geloofsgemeenschappen.

Op zondag 3 juni om 15.00 uur is er tijdens de bedevaart van het Heilig Sacrament op de H. Stede te Hasselt een eucharistieviering in de tuin van de H. Stephanuskerk (Eiland 22), waarin pastoor Boogers met het pastoraal team zal voorgaan.
Na afloop is er volop gelegenheid om persoonlijk afscheid van hem te nemen.

Wij nodigen u van harte uit om bij dit afscheid aanwezig te zijn.

Bestuur en pastoraal team
Parochies van de H. Christoffel, van de H. Norbertus en
Thomas a Kempis

Wanneer u pastoor Boogers iets wilt schenken,
kunt u uw bijdrage overmaken
op onderstaand bankrekeningnummer.

Parochie Thomas a Kempis
NL54 RABO 3181 8317 86
o.v.v. Afscheid Pastoor Boogers

 

Parochieblad mei 2018, pastorale column

Relieken

Relieken, of relikwieën, zijn in christelijke zin overblijfselen van heiligen.
Of voorwerpen die met de heilige in aanraking zijn geweest, zoals kleding; maar ook de martelaarswerktuigen waarmee de heilige gepijnigd werd.
De verering van relieken gaat terug op de tijd van het nieuwe testament. In de Handelingen der apostelen kunnen we lezen dat men, alleen al door het opvangen van de schaduw van Petrus, genezing hoopte te verkrijgen. En ook de zweetdoeken van Paulus deden kwalen en boze geesten verdwijnen.

Het belang van deze relieken ligt er natuurlijk in, dat deze mensen een heilig leven hebben geleid; en derhalve op de jongste dag met zekerheid ten hemel zullen varen, hun relieken incluis. Het zijn dus voorwerpen die bestemd zijn om in het eeuwige leven te blijven voortbestaan.
Vandaar dat al vanaf de eerste tijden gelovigen bijeen kwamen om op het graf van martelaren te bidden. Later verrezen er kerken op deze plaatsen.
En ook werden relieken opgegraven, om deze onder het altaar van een kerk te plaatsen.
Nog steeds schrijft de Kerk voor, dat er in elk altaar een ruimte moet zijn (een sepulchrum), die een reliek van een heilige bevat.

De zin van deze relieken ligt er dus in, dat ze een tastbaar voorwerp zijn, dat in verband gebracht kan worden met de verrijzenis tot het eeuwige leven. Dat is een kwestie van geloof. Momenteel bevinden we ons in het kerkelijke jaar in de Paastijd. Vijftig dagen lang vieren we de opstanding van onze Heer, Jezus Christus. Dit is de kern van ons christelijk geloof.
Dat niet alleen onze Heer, maar ook wijzelf geroepen zijn om eeuwig te leven.
Dit geloof is niet vanzelfsprekend. Daarom zijn er diverse hulpmiddelen die de Kerk ons aanreikt, die ons kunnen helpen om het geloof vast te houden en het verder te verdiepen.
Allereerst zijn er de zeven sacramenten, door Christus zelf ingesteld. Dan zijn er de sacramentaliën, die door de Kerk zijn ingesteld; zoals wijwater, askruisje en diverse zegeningen. Maar ook de relieken kunnen ons helpen.

Het geloof is iets van het hart: het is niet tastbaar. Daarom is het goed dat er vanuit de traditie van de Kerk zaken worden aangereikt die we wel kunnen aanraken, zoals relieken, om ons geloof tegemoet te komen.

Jaap Scholten

 

Inhoudsopgave 
Relieken 4
Thomas a Kempis 6
De geboorte van  de kerk 8
Belangrijke mededeling 27
Sacramentsdag 32
Vieringenschema 28
Cursussen 30
Vieringen overige locaties 34

 

Abonnement? Zie: Navolging Vandaag

Pesach maaltijd in de Buitenkerk is een feestmaal

Op Witte Donderdag is in de Buitenkerk een Pesach maaltijd gehouden. In de traditie van de joden wordt daarmee het vertrek uit Egypte herdacht. Dit is een feestmaal!
Door de jongste aanwezige wordt dan gevraagd wat de betekenis is van de verschillende producten op de tafel. Ook hier was een verzameling van smaken en structuren. Van elk onderdeel werd de symboliek uitgelegd.

 

Tussendoor werd gebeden en gezongen.

Het is een initiatief dat door de aanwezigen heel goed is ontvangen. Hopelijk krijgt dit volgend jaar een vervolg. Voor de mensen die niet alle uitleg hebben meegekregen is er dan een herkansing.

Een impressie van de Pesach-maaltijd op Witte Donderdag in de Buitenkerk, en van de concerten in het weekeinde van Palmzondag, is hier te vinden. https://kampernieuws.nl/buitenkerk-passie-pasen/

Website nu beter beveiligd

Vanaf nu is deze site beter beveiligd. Voortaan wordt in de internetbrowser een slotje weergegeven in de adresbalk. Adressen in die balk moeten nu beginnen met ‘https://’. Alle pagina’s moeten gewoon bereikbaar zijn. Als er nog vreemde dingen zijn of stukken kwijt zijn kan dat via email gemeld worden bij de webredactie, dat lossen we dan zo snel mogelijk op.

Parochieblad maart 2018, pastorale column

Pasen: Sta op!

De Goede Week ligt weer voor ons. Te beginnen met Palmzondag.
Jezus komt Jeruzalem binnen. ‘Hosanna’ wordt hij toegezongen. Palmtakken worden gezegend en uitgereikt aan ons allen. De kinderen beleven hun vreugde met hun palmpaasstokken.
Eigenlijk begint daar al het moment van ‘sta op’ voor Jezus. Anders dan verwacht zal hij opstaan tegen alle vormen van verwachtingen die er ook in zijn tijd waren.

Om tot dat inzicht te groeien dienen we eerst het Paasverhaal uit het evangelie van Marcus te lezen. Dat eindigt in zijn oorspronkelijk vorm zelf in stilte (Marcus 16,8) en brengt zo weer iets terug van het absolute wonder dat Pasen is. Met in het centrum een graf met de functie van een baarmoeder.
Wie daar is, die is naar Bijbelse overtuiging niet alleen van de levenden, maar uiteindelijk van de Levende afgesneden, van God. ‘Niet de doden prijzen de Ene, niet de doden in hun stilte’, heet het in Psalm 115,7. Dat is de taak van de levenden. Maar met Pasen wordt deze rolverdeling doorbroken en klinkt uit de stilte van de dood de stem van het leven op. ‘Sta op’.

In het Johannes evangelie komt dat terug als Maria van Magdala huilt bij het graf  van Jezus. Zij realiseert zich dat zij met lege handen achterblijft. Alles wat haar aan haar geliefde leermeester Jezus herinnert, is verdwenen en zij kan niet anders dan zich definitief verlaten voelen.
Dan noemt Jezus haar naam “Maria”, teken dat Hij ziet wie zij is, wat zij mist en wat zij verlangt. Hij gaat van zijn kant opnieuw de door haar verloren gewaande verbinding met haar aan. Zo toont Hij zich als wie Hij tijdens zijn leven ook was: De altijd en steeds opnieuw ongrijpbare, degene die vrijmaakt en niet vastlegt. Anderen niet vastlegt maar raakt en verandert, zichzelf niet vastlegt maar zich toont als veranderend. ‘Sta op’!
“Rabboeni, meester”  roept zij uit in die herkenning. Als Maria van Magdala Jezus niet langer probeert vast te houden, dan blijft in hem de levende Aanwezigheid van Gods Woord van liefde, leven en licht met haar meetrekken. Hetzelfde geldt voor ons gelovigen die zich met haar aangesproken weten. Jezus vernieuwt steeds ons leven, waar het ook heenvoert en maakt het tot een nieuw begin van wat goed en waar is. ‘Sta op’!

In dat licht wens ik ons allen Zalig Pasen toe.

Pastoor Hans Boogers

 

Inhoudsopgave 
De Heer is waarlijk opgestaan 4
Sta op! 6
De 40 dagen 8
Bedevaart naar Heiloo 27
Armoede op de loer? 34
Vieringenschema 28
Cursussen 30
Vieringen overige locaties 34

 

Abonnement? Zie: Navolging Vandaag