Sacramenten

De Katholieke kerk kent zeven verschillende sacramenten. Dit zijn zeven heilige handelingen die een katholiek tijdens zijn leven zou moeten uitvoeren. De sacramenten zijn door Christus zelf ingesteld en als deze worden uitgevoerd zal God de gelovige genadig zijn.

Eerste sacrament: het Heilig Doopsel
Het Heilig Doopsel is het eerste sacrament binnen de katholieke kerk. Tevens is het één van de belangrijkste sacramenten, omdat de dopeling na de doopplechtigheid officieel tot de geloofsgemeenschap behoort.

Tweede sacrament: de Heilige Eucharistie
De Heilige Eucharistie is naast het Heilig Doopsel het belangrijkste sacrament binnen de katholieke kerk. De Eucharistie staat gelijk aan een normale kerkdienst en kan worden vergeleken met het Heilig Avondmaal, welke wordt gevierd in de protestantse kerk.

Derde sacrament: het Heilig Vormsel
Het derde sacrament dat het katholieke geloof kent, is het Vormsel. Hierbij ontvangt een gelovige de Heilige Geest Gods in een plechtige dienst. Dit feest is te vergelijken met de Belijdenis in de protestantse kerk.

Vierde sacrament: de Huwelijksviering
Het vierde sacrament binnen de katholieke kerk is het huwelijk. Een gelovige gaat samen met een ander persoon een verbintenis aan en sluit daarbij ook een verbond met God. Het bruidspaar belooft trouw aan elkaar en voor eeuwig samen te leven onder het toeziend oog van God!

Vijfde sacrament: de Ziekenzalving
De Ziekenzalving wordt ook wel gezien als het ‘laatste’ sacrament binnen de katholieke kerk. Een zieke gelovige die op sterven ligt wordt door een priester bediend op zijn sterfbed en gezegend met  olie en gebed. Niet alleen de katholieke kerk maakt tegenwoordig nog gebruik van de zalving, ook andere geloofsgemeenschappen gaan dit ritueel steeds vaker bezigen.

Zesde sacrament: de Biecht
De Biecht staat ook wel bekend als het sacrament van de vergeving. Tijdens de Biecht vraagt een gelovige namelijk om vergeving bij God door middel van een bevoegd ambtenaar van de kerk. Een belangrijk sacrament voor de meeste gelovigen dus!

Zevende sacrament: de Priesterwijding
Het zevende en tevens laatste sacrament binnen de katholieke kerk is de Priesterwijding. Bij dit sacrament maakt een geestelijke de bewuste keuze om ongehuwd door het leven te gaan, om zichzelf geheel in dienst te kunnen stellen van God en de kerk.

WAT IS EEN SACRAMENT? 

Onder een sacrament verstaan we een zichtbaar teken in onze wereld, waarin God en mens elkaar ten goede raken. De belangrijke levensmomenten, geboorte, volwassenwording, huwelijk, toewijding aan de Heilige, uitsluiting uit en verzoening met de gemeenschap, het einde van het leven en de heilige maaltijd waarin de gemeenschap zich hernieuwt, vragen om gevierd te worden. Deze momenten onderbreken de gewone gang van zaken en het leven van alledag. 
Op deze heilige momenten kan het gebeuren, dat de grenzen tussen het menselijke en het goddelijke, tussen het individu en de gemeenschap worden opgeheven en ook de tijd lijkt even weg te vallen. Deze sacramenten worden in de kerk ontvangen en doorgegeven. 

Binnen de reformatorische traditie zijn er twee sacramenten, het doopsel en het avondmaal. Deze twee zijn het meest expliciet gewaarmerkt door Jezus Christus en als ritueel beschreven in het nieuwe testament. De rooms-katholieke traditie kent zeven sacramenten die overigens ook bijbels te gronden zijn maar minder uitdrukkelijk. In de loop van de eeuwen kende de katholieke traditie meer sacramenten, in de loop van de tijd is het onderscheid gemaakt tussen sacramenten en sacramentaliën; bij deze laatste horen allerlei zegeningen (pelgrimszegen, zegen van de rozenkrans etc.)

(tekst uit een artikel van Andries Goovaart in parochieblad Navolging Vandaag van juni 2017)


Leg uw vragen neer bij het parochiesecretariaat, er wordt zo snel mogelijk op gereageerd:

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Je telefoonnummer

Reden van dit contact
ComplimentVraagOpmerking

Onderwerp
<<<--- maak een keuze
Je bericht

Controle tegen spam: