In de rooms-katholieke kerk hebben alle gedoopte en gevormde gelovigen een taak en een opdracht. Dat heet: zij delen in het algemeen priesterschap. Alle Christenen worden uitgedaagd in woord en daad te getuigen van Gods menslievendheid in Jezus en de herscheppende kracht van de Geest. In die gemeenschap voelen sommigen zich geroepen zich volledig in te zetten voor dat getuigenis inclusief hun leefwijze en levensstaat. Dat kan als priester of diaken of als kloosterling (vrouwelijke en mannelijke religieuzen).

Uit welke drie graden bestaat het Sacrament van de Wijding?

Tijdens de wijding krijgt de priester de handen opgelegd. De bisschop geeft daarmee de kracht van Jezus Christus en de gave van de Geest door die ook hem tot priester gemaakt heeft.

De priester wordt gewijd voor de dienst aan een parochie. Die dienst heeft twee kanten: de priester staat ín de parochie, hij heeft er hier en nu de zorg voor; en de priester staat tegenóver de parochie en is door wijding en ambt verbonden met de bisschop en zo met de wereldwijde kerk en traditie van eeuwen. In de sacramenten viert de geloofsgemeenschap dat ze door Christus gevoed wordt en één lichaam van Christus is.

Pastores

Er zijn in Nederland vrouwen en mannen die theologie hebben gestudeerd en zich geroepen weten tot pastoraal werk. Voor dit werk ontvangen zij een zending van de bisschop. Zij bedienen niet de sacramenten, zoals priesters, maar gaan voor in vieringen, uitvaarten, brengen de ziekenzegen, voeren pastorale gesprekken, werken aan de opbouw van de parochie enz. Ook onze parochiemedewerkster doet (als vrijwilligster) al jarenlang een belangrijk deel van dit pastorale werk.

Er zijn ook mannen die na een opleiding tot permanent diaken gewijd worden. Vaak zijn dit gehuwde mannen die naast hun baan hun leven in dienst van het Evangelie willen stellen. Zij hebben een eigen taak in de verkondiging, in de liturgie en in de werken van barmhartigheid (zie diaconie).

Meer informatie over de opleidingen tot priester, diaken, catecheet of diaconaal assistent op deze site:

De kerk bidt om roepingen om haar dienstwerk te kunnen voortzetten.

Lees hier meer over de wijding.

Gebed uit Gebeden om roepingen

Heer onze God,
U roept elk mens tot een leven
van heiligheid en geluk
en nodigt ons uit uw stem te verstaan
en U te volgen.

Dat is niet eenvoudig in de wereld waarin wij leven.
Veel weerhoudt ons ervan aan uw roepstem gehoor te geven.
Daarom bidden wij:
schenk uw Geest van wijsheid aan jonge mensen
die U wel zouden willen volgen,
maar te midden van de vele mogelijkheden die het leven biedt,
geen keuze durven maken en alle opties open houden.
Help hen hun hart te openen voor U
en zich aan U toe te vertrouwen.
Roep velen van hen tot een leven als priester, diaken of religieus,
en laat hen ervaren dat zij alleen zó hun geluk kunnen vinden, in U.
Wij vragen het U op voorspraak van Maria,
die ervoor gekozen heeft uw stem te gehoorzamen,
door Christus onze Heer. Amen.