Voor vragen en opmerkingen over deze site kunt u een bericht sturen naar de webredactie of webmaster.

Verzoeken om berichten te plaatsen kunnen ook gedaan worden. We streven ernaar om alleen berichten op te nemen die direct verband houden met onze parochie. Bij twijfel doen wij navraag bij pastoraal team en/of parochiebestuur. Zie verder redactiestatuut en disclaimer.


  Je naam (verplicht)

  Je e-mail (verplicht)

  Reden van dit contact

  ComplimentVraagOpmerkingVerzoek bericht te plaatsen

  Onderwerp

  Je bericht

  Document (optioneel) :

  Afbeelding (optioneel):

  Controle tegen spam:


  Bedankt.


  Redactiestatuut

  Statuut
  RK parochie Thomas a Kempis
  Versie: 13-01-2018

  Doel
  Het doel van dit redactiestatuut is enerzijds duidelijkheid te verschaffen wat voor soort onderwerpen/artikelen wel of niet in deze communicatiemodaliteit (website) van de parochie kunnen worden opgenomen, anderzijds geeft het inzicht over het beslissingsproces hierover.

  Reglement
  Teksten die ter plaatsing ingeleverd worden moeten gaan over zaken aangaande (een van) onderstaande onderdelen:

  • de Parochie Thomas a Kempis
  • de Rooms Katholieke Kerk, Bisdom en Vaticaan
  • initiatieven die de parochie ondersteund zoals oecumenische vieringen en activiteiten in de regio binnen de parochiegrenzen
  • initiatieven die de parochie onderneemt in samenwerking met omliggende parochies
  • in alle andere gevallen beslist de redactie of het artikel past in de religieuze context

  De redactie leest elke ingeleverde tekst door en bepaalt of de tekst voldoet aan de bovenstaande criteria.

  De redactie verbetert indien noodzakelijk taal- en stijlfouten.
  De redactie kort teksten in als ze te lang zijn om te plaatsen maar zal daarbij zoveel mogelijk de essentie handhaven.

  De redactie bepaalt of teksten wel of niet kwetsend voor personen zijn. Teksten c.q. alinea’s die kwetsend zijn voor personen worden niet geplaatst c.q. uit de tekst verwijderd.

  De redactie heeft te allen tijde het recht een ingezonden artikel wel of niet te plaatsen, hetzij in originele vorm hetzij in aangepaste vorm. De redactie bepaalt welke teksten op de website komen. Bij eventuele twijfel kan het parochiebestuur en/of de parochiepriester om advies of definitieve beslissing worden gevraagd.

  Als er bij een parochiële gelegenheid foto’s van personen gemaakt worden en bekend is dat deze foto’s op de website komen te staan, dan moet men, als men dit niet wil, aan de fotograaf doorgeven niet gefotografeerd te willen worden.

  Het gebruik van contactgegevens van privé-personen wordt zoveel mogelijk vermeden. Contacten lopen via het parochiesecretariaat of de locatiesecretariaten.


  Disclaimer

  Disclaimer
  RK Parochie Thomas a Kempis, IJsseldelta (“de Parochie”), verleent u hierbij toegang tot www.thomasakempisparochie.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.
  De Parochie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
  De Parochie spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

  Beperkte aansprakelijkheid
  De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de Parochie.
  Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de Parochie nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

  Auteursrechten
  Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de Parochie.
  Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Parochie, behoudens en slechts voor zover niet anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

  Overig
  Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.