Toerusting bezoekwerk

Toerustingscursus contact- en/of bezoekwerk:

In Gods Naam omzien naar elkaar!
Het bisdom heeft middels het Leerhuis voor Caritas en Diaconie van de DKCI (Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling; www.dkci.nl ) een toerustingscursus ontwikkeld voor vrijwilligers die contactwerk en/of bezoekwerk (willen) doen. De cursus is opgebouwd uit 3 modules, die elk uit 3 dagdelen bestaat.

A   Basismodule: Het leert kennis en vaardigheden voor wat we noemen contactwerk; te denken valt aan: gastvrouw/- heer bij onder andere koffieochtend of contactmiddag, aanspreekpunt in de kerk bij vieringen, kerstattentie rondbrengen en dergelijke.
1    Kennismaking en toelichting cursus
2    Luisteren naar verlieservaringen
3    Luisteren naar levensverhalen
Het aanhoren van, luisteren naar mensen is de hoofdzaak, zo nodig kunnen doorverwijzen.

B    Module levensvragen: Eindcriterium A+B is bezoekwerk.
1    Levensverhaal
2    Levensvragen
3    Zingeving
De bezoeker is vooral gesprekspartner bij levens- en zingevingsvragen van mensen, die een moeilijke periode doormaken. Degene die bezocht wordt mag op verhaal komen. De bezoeker helpt hem/haar op het spoor van de verdere levensweg te komen ofwel de zin van het leven terug te vinden.

C    Verdiepingsmodule: Verdieping voor bezoekwerk; aandacht voor gelovige duiding.
1    Omgaan met het vreemde
2    Godsbeelden
3    Intervisie
Het geloof, God, kerk, het vreemde komt nadrukkelijker ter sprake en dan is deze verdiepingsslag nodig om daarbij het geloof van de mens, die bezocht wordt, te duiden.

Leiding/begeleiding: De cursus zal worden geleid door Harry Scharrenborg, diocesaan diaconaal werker en pastor Evelien Reeuwijk.

Wanneer: Als er minimaal 8 deelnemers zijn (maximum is 14), kan een cursusmodule gepland worden op momenten dat het beste schikt.

Waar: Op een nog nader te bepalen plek in onze parochie.

Aanmelding: U kunt zich opgeven voor 1, 2 of alle 3 modules.
Aanmelden kan vanaf nu bij het parochie­secretariaat.

Met alle mensen die zich aanmelden zal een intakegesprek plaatsvinden.