VAN DE BESTUURSTAFEL

Namens de drie samenwerkende parochies (H. Norbertus, Thomas a Kempis en H. Christoffel) heeft de Projectgroep Nieuw Beleid (PNB) de afgelopen maanden gewerkt aan de opzet van een nieuw pastoraal en bestuurlijk beleidsplan. Zoals al eerder is aangegeven omvat de bestuurlijke verantwoordelijkheid zaken als beheer, financiën en organisatie en is de pastorale verantwoordelijkheid gericht op manieren van kerk-zijn, de opdracht van de kerk in de samenleving en het bieden van inspiratie aan alle generaties gelovigen.

We willen u als parochiaan gedurende het ontwikkelproces graag op de hoogte houden en dat proberen we ook via het parochieblad en onze website te doen. 
Bij de uitwerking van onze missie laten wij ons inspireren door het verhaal van de Emmaüsgangers.

De Emmaüsgangers
Lucas 24,13-32, vrij verteld

Op de dag van Pasen waren twee leerlingen van Jezus bedroefd op weg van Jeruzalem naar een dorp, dat Emmaüs heette. Onderweg verscheen Jezus aan hun en liep met hen mee. Maar zij herkenden hem niet. Hij vroeg hun: ‘Wat is dat voor een gesprek dat gij onderweg met elkaar voert?’ Toen vertelden zij Hem hoe zij al hun hoop op Jezus hadden gesteld maar dat Hij was gekruisigd en begraven. Daarop verklaarde Jezus hun de schriften. Aangekomen in het dorp, vroegen zij hem: ‘Blijf bij ons, want het wordt al avond en de dag loopt ten einde.’ Tijdens de maaltijd nam Hij het brood, sprak de zegen uit, brak het en reikte het hun toe. Nu gingen hun ogen open en zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun gezicht. Toen zeiden ze tot elkaar: ‘Brandde ons hart niet in ons, terwijl hij onderweg met ons sprak?’ En vol vreugde keerden zij naar Jeruzalem terug.

De vier gesprekken en de onderlinge uitwisseling van teksten binnen het PNB waren bijzonder inspirerend en het was mooi te constateren dat ondanks onze verschillen in cultuur per parochie we tot een gezamenlijke formulering zijn gekomen. Deze teksten hebben we voorgelegd aan de drie parochiebesturen die er op hebben kunnen reageren. De opmerkingen waren heel positief met een enkele suggestie voor een aanpassing die we ook hebben doorgevoerd. Fijn dat we op die manier consensus hebben gevonden. Vervolgens is de tekst voorgelegd aan het pastorale team die verheugd hebben gereageerd. Ik hecht eraan te melden dat het een gezamenlijk traject is en dus geen een-tweetje met de pastoor.

In de komende periode gaan wij verdere invulling geven aan deze visie met concreet uitgewerkte plannen. Die plannen gaan wij bespreken met de locatieraden, pastoraatsgroepen en parochianen, zodat wij zo min mogelijk zaken over het hoofd zien.

Beste mensen, dit is wederom veel  informatie maar u bent zo in ieder geval op de hoogte. Laten we elkaar met begrip en in vertrouwen tegemoet treden en in de geest van de Emmaüsgangers samen optrekken.

Jos van den Nouland namens de 3 samenwerkende parochies

OPROEP!
We hebben op dit moment in het bestuur nog steeds vacatures voor:
Vicevoorzitter, penningmeester, algemeen bestuurslid voor jeugd en jongeren en op korte termijn een bestuurslid als secretaris.

REALISEERT U ZICH DAT, WANNEER NIEMAND BEREID IS OM EEN BESTUURSTAAK OP ZICH TE NEMEN, DE PAROCHIE BINNENKORT IN EEN ONMOGELIJKE SITUATIE TERECHT KOMT MET ZEER ERNSTIGE EN INGRIJPENDE CONSEQUENTIES.

We willen als bestuur ook een goede afspiegeling zijn van onze geloofsgemeenschap. Op dit moment zijn de mannen in de meerderheid. Daarom een hartelijke oproep aan onze vrouwelijke parochianen maar zeker ook aan jongeren: jullie zijn van harte welkom!

Meldt u aan bij het parochiesecretariaat. Voor de functie van penningmeester verwachten we wel enige deskundigheid in financiële beheerstaken. Na een gesprek met Pastoor T. Huitink, kunt u een paar maanden vrijblijvend meedraaien en dan uw beslissing nemen, kortom: wat let u??

Aartsbisdom Utrecht in 2023 voor vijfde keer naar Lourdes

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert in 2023 voor de vijfde keer een bisdombedevaart naar Lourdes. Eerdere edities trokken steeds minstens 1.000 pelgrims, van jong tot oud, uit alle parochies van het aartsbisdom. De voorbereidingen voor deze lustrumbedevaart zijn inmiddels van start gegaan.

Op 13 juni 2022 wordt in het Titus Brandsma Huis in Deventer een startbijeenkomst gehouden voor mensen in de parochies die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van bedevaarten, in het bijzonder naar Lourdes. Deze contactpersonen voor bedevaarten van de pastorale teams en vrijwilligers binnen geloofsgemeenschappen, parochies en de vicariaten krijgen daarvoor op korte termijn een uitnodiging. Op het programma in Deventer staan een gebedsmoment, een eerste presentatie van de bedevaartplannen en informatie over de verschillende reismogelijkheden: per bus (27 april – 5 mei), TGV (29 april – 6 mei) en vliegtuig (29 april – 4 mei).

Lustrumbedevaart
Hoofdaalmoezenier van de bedevaart is opnieuw vicaris Ronald Cornelissen van Deventer. Hij kijkt ernaar uit om met pelgrims uit het Aartsbisdom Utrecht weer naar Lourdes te kunnen gaan: “Door de coronacrisis hebben we deze lustrumbedevaart twee jaar uit moeten stellen. Eigenlijk stond deze lustrumbedevaart van het bisdom in 2021 op het programma. Van diverse kanten hebben we al vragen gekregen over onze plannen. We hopen en bidden dat velen volgend jaar met ons op bedevaart willen gaan naar Lourdes. We weten van de vorige grote bisdombedevaarten hoe waardevol het is om met zovelen samen in Lourdes ons geloof te vieren en steun te krijgen van Christus, van Maria en van elkaar.”

De komende maanden wordt onder andere via deze website meer bekend gemaakt over de vijfde bisdombedevaart naar Lourdes.

Ontmoetingen onder de sycamore

Con amore, “met liefde, graag” kende ik wel. Maar van “sycamore” had ik nooit gehoord. Het blijkt de naam te zijn van de vijgenboom waar de belastinginner Zacheüs in klom toen hij Jezus wilde zien (Lucas 19). Door die persoonlijke ontmoeting veranderde zijn leven, en hij stortte terug wat hij mensen teveel had laten betalen. Hij luisterde echt, werd echt gezien, zijn vragen deden ertoe. Onze belastingdienst zou daar een voorbeeld aan kunnen nemen – maar wij ook!

Sycamore is namelijk ook de naam voor een inspirerende online cursus. Je kunt er als het ware in een boom klimmen om Jezus beter te leren zien en anderen te ontmoeten. Father Stephen Wang uit Engeland bespreekt in youtube video’s van zo’n 20 minuten enkele vragen waar ieder mens vroeg of laat mee te maken krijgt. Wat versta je onder geluk? Wat is er na de dood? Waartoe dient het allemaal? Wat is liefde? In hoeverre is een mens vrij? Het zijn van die vragen waar je over kunt lezen en waar de kerk en bijna elke levensbeschouwing dingen over leert. Maar als je erover in gesprek gaat met anderen ontdek je meer dan alleen kennis of je eigen mening. Je kunt groeien met elkaar, als je tenminste echt bereid bent naar elkaar te luisteren en er geen wist-je-dat-je van maakt.

De manier waarop Sycamore omgaat met deze vragen ervaar ik als open en respectvol. Je hoeft niet braaf gelovig te zijn om uit je hoofd te leren wat de kerk allemaal leert. Bij Sycamore zijn er steeds open gespreksvragen als “wie was voor jou inspirerend?” “Op welke momenten vind je het
moeilijk om echt op God te vertrouwen?”en “wat heeft jou geráákt in dit fragment?”

Al eerder hebben we bij “LeerThuis” en “Nieuwe Ruimte” ervaren dat hierover met elkaar in gesprek gaan zelfs online kan verbinden en verdiepen. Zelfs mensen die beroepshalve de hele dag al online moeten werken vonden het verfrissende avonden. Je praat ánders dan in een vergadering, meer zoals bedoeld in de synode gesprekken, d.w.z. er is genoeg ruimte voor iedereen en twijfel mag er ook zijn.

De veertigdagentijd is een mooie tijd voor sycamore. We bekijken 5 afleveringen met vragen die passen bij de tijd vóór Pasen. Bijvoorbeeld “Het bestaan van God”, “Wie is Jezus?” “Wat is ware vrijheid?”. Heb je een keer gemist of leest u dit pas later, dan kun je op www.rk-alphacentrum.nl/sycamore zelf een aflevering terugkijken, met NL ondertiteling. Er wordt géén voorkennis verondersteld, en als je hulp nodig hebt om op je computer, tablet of telefoon mee te kunnen doen, dan regelen we dat. Juist dat we onze talenten samen brengen maakt dat deze ontmoetingen zo geslaagd zijn. Persoonlijk en intiem soms zelfs, maar nooit méér dan je zelf wil, er moet niks.

Je/u kunt je aanmelden bij het Parochiesecretariaat

U/je kunt meedoen aan 5 online avonden op woensdag 16, 23, 30 maart en 6 en 13 april 20:00 – 21:30u

We proberen ook een ‘fysieke’ ontmoeting te organiseren met elkaar op een dag of avond die we met elkaar zullen afspreken.We wensen u een goede 40-dagentijd toe met mooie ontmoetingen!

Hartelijke groet namens het Sycamore team, diaken Michael Buijkx

m.buijkx@pastoraalteam.com tel. 06 2300 5964