Stille Omgang 2023

De Stille Omgang door het centrum van Amsterdam wordt in 2023 (18-19 maart) weer in de traditionele vorm gehouden. In 2023 willen we als Aartsbisdom Utrecht hieraan deelnemen. Alle parochiegroepen en individuele pelgrims die vanuit het Aartsbisdom Utrecht naar Amsterdam reizen, worden hierbij alvast uitgenodigd voor de viering om 21.00 uur in de St. Nicolaasbasiliek vlakbij het Centraal Station.

Kardinaal Eijk is hoofdcelebrant tijdens deze viering; mgr. Woorts, mgr. Hoogenboom en priesters uit het aartsbisdom zullen concelebreren. Een koor van één van de parochies in het aartsbisdom zal tijdens deze viering zingen.

Vóór of ná deze viering kunnen de pelgrims de route van de Stille Omgang lopen.

Door als aartsbisdom onze krachten en aanwezigheid in Amsterdam te bundelen, willen we voor mensen de drempel verlagen om erbij te zijn – alleen of met een kleinere groep uit de parochie. Wij hopen dan ook op een mooie deelname vanuit heel het aartsbisdom!

Mail met Ben Lokate (Werkgroep Bedevaarten) voor meer informatie over de deelname van het aartsbisdom aan de Stille Omgang: Lokate@aartsbisdom.nl.

Adventsactie: Ieder kind een goede start

De ontwikkeling van kinderen in hun eerste levensjaren bepaalt hun kansen om aan extreme armoede te ontsnappen. U kunt met uw gift aan Adventsactie projecten steunen die het verschil maken in het leven van kinderen.

Het project Sierra Leone brengt hoop door het verminderen van kindersterfte.

Ondervoede kinderen krijgen versterkende voedingsmiddelen en gezondheidswerkers leren hoe ze vroegtijdig infectieziekten kunnen signaleren en behandelen. Ouders uit 15 dorpen krijgen voorlichting over gezonde voeding en hygiënische leefgewoonten. Ook ontvangen ze zaden voor voedingsrijke planten. Hiervan profiteren 1.890 mensen rechtstreeks, indirect bereiken de activiteiten ruim elfduizend mensen.

In het project Congo DR staat de opvang en begeleiding van straatkinderen centraal.

Door langdurige burgeroorlog wonen er ongeveer 30.000 kinderen op straat in de hoofdstad Kinshasa. De medewerkers van dit project halen de kinderen van straat en bieden ze een veilige plek, kleding, eten, gezondheidszorg en onderwijs. De kinderen krijgen psychische hulp om hun traumatische ervaringen te verwerken. Daarna worden ze zoveel mogelijk herenigd met hun familie, die ook begeleiding krijgt.

In het Garbaharey districtsziekenhuis in Somalië is de stroomvoorziening zo onbetrouwbaar, dat bijvoorbeeld beademingsapparatuur vaak uitvalt. Dankzij dit project kunnen zonnepanelen worden geplaatst. Ook krijgt het ziekenhuis medische apparatuur, een bloedbank en chemicaliën om diagnostische tests uit te voeren, bijvoorbeeld om infectieziekten bij kinderen vast te stellen.

In El Salvador ligt de aandacht op de vroege ontwikkeling van kinderen. Gezinnen die in armoede leven, besteden al hun aandacht en energie aan voedsel en de eerste levensbehoeften. Daardoor is er nauwelijks aandacht voor de verstandelijke, sociale en emotionele ontwikkeling van jonge kinderen. Juist in de eerste drie levensjaren in de hersenen de basis wordt gelegd voor een goede ontwikkeling. Medewerkers van de lokale gezondheidskliniek krijgen een training op het gebied van vroege ontwikkeling. Vervolgens leren zij ouders hoe ze hun jonge kinderen kunnen stimuleren. Kinderen met een ontwikkelingsachterstand krijgen speciale therapie.

Deze projecten geven kinderen een betere start en een grotere kans op een hoopvolle toekomst.

Helpt u mee?

U kunt uw gift overmaken m.b.v. deze QR code

of op bankrekening NL21 INGB 0000 0058 50

t.n.v. Vastenactie, Den Haag onder vermelding van: “Adventsactie Kinderen een goede start”

https://www.vastenactie.nl/adventsactie-doneren

VAN DE BESTUURSTAFEL

Namens de drie samenwerkende parochies (H. Norbertus, Thomas a Kempis en H. Christoffel) heeft de Projectgroep Nieuw Beleid (PNB) de afgelopen maanden gewerkt aan de opzet van een nieuw pastoraal en bestuurlijk beleidsplan. Zoals al eerder is aangegeven omvat de bestuurlijke verantwoordelijkheid zaken als beheer, financiën en organisatie en is de pastorale verantwoordelijkheid gericht op manieren van kerk-zijn, de opdracht van de kerk in de samenleving en het bieden van inspiratie aan alle generaties gelovigen.

We willen u als parochiaan gedurende het ontwikkelproces graag op de hoogte houden en dat proberen we ook via het parochieblad en onze website te doen. 
Bij de uitwerking van onze missie laten wij ons inspireren door het verhaal van de Emmaüsgangers.

De Emmaüsgangers
Lucas 24,13-32, vrij verteld

Op de dag van Pasen waren twee leerlingen van Jezus bedroefd op weg van Jeruzalem naar een dorp, dat Emmaüs heette. Onderweg verscheen Jezus aan hun en liep met hen mee. Maar zij herkenden hem niet. Hij vroeg hun: ‘Wat is dat voor een gesprek dat gij onderweg met elkaar voert?’ Toen vertelden zij Hem hoe zij al hun hoop op Jezus hadden gesteld maar dat Hij was gekruisigd en begraven. Daarop verklaarde Jezus hun de schriften. Aangekomen in het dorp, vroegen zij hem: ‘Blijf bij ons, want het wordt al avond en de dag loopt ten einde.’ Tijdens de maaltijd nam Hij het brood, sprak de zegen uit, brak het en reikte het hun toe. Nu gingen hun ogen open en zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun gezicht. Toen zeiden ze tot elkaar: ‘Brandde ons hart niet in ons, terwijl hij onderweg met ons sprak?’ En vol vreugde keerden zij naar Jeruzalem terug.

De vier gesprekken en de onderlinge uitwisseling van teksten binnen het PNB waren bijzonder inspirerend en het was mooi te constateren dat ondanks onze verschillen in cultuur per parochie we tot een gezamenlijke formulering zijn gekomen. Deze teksten hebben we voorgelegd aan de drie parochiebesturen die er op hebben kunnen reageren. De opmerkingen waren heel positief met een enkele suggestie voor een aanpassing die we ook hebben doorgevoerd. Fijn dat we op die manier consensus hebben gevonden. Vervolgens is de tekst voorgelegd aan het pastorale team die verheugd hebben gereageerd. Ik hecht eraan te melden dat het een gezamenlijk traject is en dus geen een-tweetje met de pastoor.

In de komende periode gaan wij verdere invulling geven aan deze visie met concreet uitgewerkte plannen. Die plannen gaan wij bespreken met de locatieraden, pastoraatgroepen en parochianen, zodat wij zo min mogelijk zaken over het hoofd zien.

Beste mensen, dit is wederom veel  informatie maar u bent zo in ieder geval op de hoogte. Laten we elkaar met begrip en in vertrouwen tegemoet treden en in de geest van de Emmaüsgangers samen optrekken.

Jos van den Nouland namens de 3 samenwerkende parochies

OPROEP!
We hebben op dit moment in het bestuur nog steeds vacatures voor:
Vicevoorzitter, penningmeester, algemeen bestuurslid voor jeugd en jongeren en op korte termijn een bestuurslid als secretaris.

REALISEERT U ZICH DAT, WANNEER NIEMAND BEREID IS OM EEN BESTUURSTAAK OP ZICH TE NEMEN, DE PAROCHIE BINNENKORT IN EEN ONMOGELIJKE SITUATIE TERECHT KOMT MET ZEER ERNSTIGE EN INGRIJPENDE CONSEQUENTIES.

We willen als bestuur ook een goede afspiegeling zijn van onze geloofsgemeenschap. Op dit moment zijn de mannen in de meerderheid. Daarom een hartelijke oproep aan onze vrouwelijke parochianen maar zeker ook aan jongeren: jullie zijn van harte welkom!

Meldt u aan bij het parochiesecretariaat. Voor de functie van penningmeester verwachten we wel enige deskundigheid in financiële beheerstaken. Na een gesprek met Pastoor T. Huitink, kunt u een paar maanden vrijblijvend meedraaien en dan uw beslissing nemen, kortom: wat let u??