Adventsactie: Ieder kind een goede start

De ontwikkeling van kinderen in hun eerste levensjaren bepaalt hun kansen om aan extreme armoede te ontsnappen. U kunt met uw gift aan Adventsactie projecten steunen die het verschil maken in het leven van kinderen.

Het project Sierra Leone brengt hoop door het verminderen van kindersterfte.

Ondervoede kinderen krijgen versterkende voedingsmiddelen en gezondheidswerkers leren hoe ze vroegtijdig infectieziekten kunnen signaleren en behandelen. Ouders uit 15 dorpen krijgen voorlichting over gezonde voeding en hygiënische leefgewoonten. Ook ontvangen ze zaden voor voedingsrijke planten. Hiervan profiteren 1.890 mensen rechtstreeks, indirect bereiken de activiteiten ruim elfduizend mensen.

In het project Congo DR staat de opvang en begeleiding van straatkinderen centraal.

Door langdurige burgeroorlog wonen er ongeveer 30.000 kinderen op straat in de hoofdstad Kinshasa. De medewerkers van dit project halen de kinderen van straat en bieden ze een veilige plek, kleding, eten, gezondheidszorg en onderwijs. De kinderen krijgen psychische hulp om hun traumatische ervaringen te verwerken. Daarna worden ze zoveel mogelijk herenigd met hun familie, die ook begeleiding krijgt.

In het Garbaharey districtsziekenhuis in Somalië is de stroomvoorziening zo onbetrouwbaar, dat bijvoorbeeld beademingsapparatuur vaak uitvalt. Dankzij dit project kunnen zonnepanelen worden geplaatst. Ook krijgt het ziekenhuis medische apparatuur, een bloedbank en chemicaliën om diagnostische tests uit te voeren, bijvoorbeeld om infectieziekten bij kinderen vast te stellen.

In El Salvador ligt de aandacht op de vroege ontwikkeling van kinderen. Gezinnen die in armoede leven, besteden al hun aandacht en energie aan voedsel en de eerste levensbehoeften. Daardoor is er nauwelijks aandacht voor de verstandelijke, sociale en emotionele ontwikkeling van jonge kinderen. Juist in de eerste drie levensjaren in de hersenen de basis wordt gelegd voor een goede ontwikkeling. Medewerkers van de lokale gezondheidskliniek krijgen een training op het gebied van vroege ontwikkeling. Vervolgens leren zij ouders hoe ze hun jonge kinderen kunnen stimuleren. Kinderen met een ontwikkelingsachterstand krijgen speciale therapie.

Deze projecten geven kinderen een betere start en een grotere kans op een hoopvolle toekomst.

Helpt u mee?

U kunt uw gift overmaken m.b.v. deze QR code

of op bankrekening NL21 INGB 0000 0058 50

t.n.v. Vastenactie, Den Haag onder vermelding van: “Adventsactie Kinderen een goede start”

https://www.vastenactie.nl/adventsactie-doneren

VAN DE BESTUURSTAFEL

Namens de drie samenwerkende parochies (H. Norbertus, Thomas a Kempis en H. Christoffel) heeft de Projectgroep Nieuw Beleid (PNB) de afgelopen maanden gewerkt aan de opzet van een nieuw pastoraal en bestuurlijk beleidsplan. Zoals al eerder is aangegeven omvat de bestuurlijke verantwoordelijkheid zaken als beheer, financiën en organisatie en is de pastorale verantwoordelijkheid gericht op manieren van kerk-zijn, de opdracht van de kerk in de samenleving en het bieden van inspiratie aan alle generaties gelovigen.

We willen u als parochiaan gedurende het ontwikkelproces graag op de hoogte houden en dat proberen we ook via het parochieblad en onze website te doen. 
Bij de uitwerking van onze missie laten wij ons inspireren door het verhaal van de Emmaüsgangers.

De Emmaüsgangers
Lucas 24,13-32, vrij verteld

Op de dag van Pasen waren twee leerlingen van Jezus bedroefd op weg van Jeruzalem naar een dorp, dat Emmaüs heette. Onderweg verscheen Jezus aan hun en liep met hen mee. Maar zij herkenden hem niet. Hij vroeg hun: ‘Wat is dat voor een gesprek dat gij onderweg met elkaar voert?’ Toen vertelden zij Hem hoe zij al hun hoop op Jezus hadden gesteld maar dat Hij was gekruisigd en begraven. Daarop verklaarde Jezus hun de schriften. Aangekomen in het dorp, vroegen zij hem: ‘Blijf bij ons, want het wordt al avond en de dag loopt ten einde.’ Tijdens de maaltijd nam Hij het brood, sprak de zegen uit, brak het en reikte het hun toe. Nu gingen hun ogen open en zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun gezicht. Toen zeiden ze tot elkaar: ‘Brandde ons hart niet in ons, terwijl hij onderweg met ons sprak?’ En vol vreugde keerden zij naar Jeruzalem terug.

De vier gesprekken en de onderlinge uitwisseling van teksten binnen het PNB waren bijzonder inspirerend en het was mooi te constateren dat ondanks onze verschillen in cultuur per parochie we tot een gezamenlijke formulering zijn gekomen. Deze teksten hebben we voorgelegd aan de drie parochiebesturen die er op hebben kunnen reageren. De opmerkingen waren heel positief met een enkele suggestie voor een aanpassing die we ook hebben doorgevoerd. Fijn dat we op die manier consensus hebben gevonden. Vervolgens is de tekst voorgelegd aan het pastorale team die verheugd hebben gereageerd. Ik hecht eraan te melden dat het een gezamenlijk traject is en dus geen een-tweetje met de pastoor.

In de komende periode gaan wij verdere invulling geven aan deze visie met concreet uitgewerkte plannen. Die plannen gaan wij bespreken met de locatieraden, pastoraatgroepen en parochianen, zodat wij zo min mogelijk zaken over het hoofd zien.

Beste mensen, dit is wederom veel  informatie maar u bent zo in ieder geval op de hoogte. Laten we elkaar met begrip en in vertrouwen tegemoet treden en in de geest van de Emmaüsgangers samen optrekken.

Jos van den Nouland namens de 3 samenwerkende parochies

OPROEP!
We hebben op dit moment in het bestuur nog steeds vacatures voor:
Vicevoorzitter, penningmeester, algemeen bestuurslid voor jeugd en jongeren en op korte termijn een bestuurslid als secretaris.

REALISEERT U ZICH DAT, WANNEER NIEMAND BEREID IS OM EEN BESTUURSTAAK OP ZICH TE NEMEN, DE PAROCHIE BINNENKORT IN EEN ONMOGELIJKE SITUATIE TERECHT KOMT MET ZEER ERNSTIGE EN INGRIJPENDE CONSEQUENTIES.

We willen als bestuur ook een goede afspiegeling zijn van onze geloofsgemeenschap. Op dit moment zijn de mannen in de meerderheid. Daarom een hartelijke oproep aan onze vrouwelijke parochianen maar zeker ook aan jongeren: jullie zijn van harte welkom!

Meldt u aan bij het parochiesecretariaat. Voor de functie van penningmeester verwachten we wel enige deskundigheid in financiële beheerstaken. Na een gesprek met Pastoor T. Huitink, kunt u een paar maanden vrijblijvend meedraaien en dan uw beslissing nemen, kortom: wat let u??

Dragende vleugels

We bidden het vaak tijdens de voorbeden.
Spreid uw dragende vleugels onder ons uit,
spreid uw warmende lichtglans over ons uit. 

Dan moeten er wel mensen in bestuur, locatieraden en werkgroepen gedragen kunnen worden!

Beste medeparochianen,

Met deze brief willen we u informeren over ontbrekende dragende vleugels in onze parochie en hulp vragen voor de nabije toekomst. Het tekort aan man(vrouw)kracht is nijpend!

Ondernemen we niets dan moeten we voor het voortbestaan van de parochie en de ons vertrouwde kerkgebouwen en geloofsgemeenschappen het ergste vrezen.

In het bestuur hebben we teveel lege plekken:

  • Er is nog steeds geen penningmeester. Marjan Zonjee is administrateur en we zoeken iemand die tot het bestuur kan toetreden en voldoende boekhoudkundig onderlegd is.
  • De secretaris wordt op grond van zijn leeftijd niet herbenoemd, we zijn dus op zoek naar een bestuurslid die deze taak kan overnemen.
  • We hebben ook nog steeds een vacature in het bestuur voor een bestuurslid die zich inzet voor jeugd en jongeren.
  • We hebben op 2 posities mensen van buiten de parochie c.q. mensen die op ad-hoc basis taken uitvoeren.
  • We in zijn totaliteit ultimo dit jaar nog slechts 3 benoemde bestuursleden hebben.

Kortom: als niemand zich meldt, wordt de parochie op talloze vlakken onbestuurbaar.

Ook zijn er in de diverse locaties vacatures; denk aan lid locatieraad en vrijwilligers voor diverse taken. Neem contact op met de locatieraad van uw kerk en hoor waar uw hulp wenselijk is.

Uw sollicitatie en de aanmelding als kandidaat voor het parochiebestuur kunt u sturen naar het secretariaat van de parochie Ministerlaan 203 8014 XE Zwolle of e-mail naar secretariaat@parochie-thomasakempis.nl. Wilt u eerst nadere informatie, neemt u hiervoor contact met ons op, we zullen u die graag geven.

Wilt en kunt u een dragende vleugel zijn? Wij zien er naar uit u te ontmoeten!

We hopen dat door deze brief u de noodzaak inziet van uw inzet om taken te vervullen binnen onze parochie, waardoor we ook in de toekomst een kerk zijn voor allen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur van de parochie Thomas a Kempis

G. Simon
Secretaris