Pastorale Column maart 2023

Pasen 2023 ‘Blijft dit doen’

‘Blijft dit doen om Mij te gedenken’, zijn de woorden die Jezus uitspreekt nadat Hij brood en wijn deelde met zijn leerlingen. Hij sprak ze toe vanuit zijn diepste verlangen om de opdracht die Hij van zijn Vader had ontvangen te volbrengen. Die opdracht is ook nauw verbonden met die woorden tijdens het laatste avondmaal. Het leven, lijden, sterven en verrijzen van Jezus komen samen in die ene lange viering die zich uitstrekt over drie dagen. Deze viering kennen we als  het ‘Paastriduüm’. Jezus vraagt zijn leerlingen niet om alleen te doen wat er tijdens het laatste avondmaal is gebeurd, maar wil ten diepste heel zijn leven met ons verbinden opdat ook wij Leven. Dat vieren we met Pasen met als ultieme genade: de Verrijzenis.

In het Triduüm maken we de laatste levensweg van Jezus heel concreet mee. Zijn leven, lijden, sterven en verrijzen kan en wil de kerk niet opknippen in zelfstandige aparte vieringen.

Hoe mooi zou het toch zijn als wij als gelovigen deze eenheid van het Triduüm ook zo kunnen verstaan en dat ook samen gaan beleven!

We komen uit een tijd waarin de vieringen van het Triduüm, die eenheid van vieren, in ons land niet voldoende is uitgelegd. Om die reden werden er ook diverse vieringen gehouden die op zichzelf wel mooi waren, maar die de diepe betekenis van eenheid van het Paastridiuüm hebben doen verdampen. ‘Blijft dit doen’, is daarom te veel een versnippering van deze drie dagen geworden.

Juist met Pasen worden wij aangespoord en van harte uitgenodigd om met elkaar de eenheid waar Jezus om bidt, concreet te maken. Samen en individueel bereiden we ons veertig dagen lang voor op het grote feest van Pasen. De overwinning van het Leven op de dood. Die overwinning bereikt zijn hoogtepunt in het Paastriduüm. Samen richten we ons op de laatste uren van Jezus’ leven. Samen verwelkomen wij de Verrezen Heer!

Zo blijven we telkens weer doen wat Hij ons heeft verteld en voorgeleefd. Dat doen we ook iedere zondag opnieuw. Iedere zondag vieren wij het wekelijks, Pasen. Daarom is het ook belangrijk om op zondag de eucharistie te vieren. In de eucharistie gedenken we niet alleen wie Hij is geweest, maar mogen we opnieuw Zijn werkelijke tegenwoordigheid ervaren in de tekenen van Brood en Wijn. Ik zou u van harte willen uitnodigen om onze Pastorale brief nr. 25 nog eens goed door te nemen. Eucharistievieren is meer dan de heilige Communie ontvangen. Voor het ontvangen moeten de gaven worden bereid. In het Eucharistisch gebed wordt gedankt. Het brood wordt gebroken en daarna gedeeld. Zo is de eucharistie niet alleen een herinneringsviering maar een actualisatie van de opdracht die Jezus aan zijn volgelingen gaf: ‘Blijft dit doen’.

Mede namens de collega’s van het pastoraal team wens ik u allen een Zalig Pasen!

Pastoor Ton Huitink