VAN DE BESTUURSTAFEL

Namens de drie samenwerkende parochies (H. Norbertus, Thomas a Kempis en H. Christoffel) heeft de Projectgroep Nieuw Beleid (PNB) de afgelopen maanden gewerkt aan de opzet van een nieuw pastoraal en bestuurlijk beleidsplan. Zoals al eerder is aangegeven omvat de bestuurlijke verantwoordelijkheid zaken als beheer, financiën en organisatie en is de pastorale verantwoordelijkheid gericht op manieren van kerk-zijn, de opdracht van de kerk in de samenleving en het bieden van inspiratie aan alle generaties gelovigen.

We willen u als parochiaan gedurende het ontwikkelproces graag op de hoogte houden en dat proberen we ook via het parochieblad en onze website te doen. 
Bij de uitwerking van onze missie laten wij ons inspireren door het verhaal van de Emmaüsgangers.

De Emmaüsgangers
Lucas 24,13-32, vrij verteld

Op de dag van Pasen waren twee leerlingen van Jezus bedroefd op weg van Jeruzalem naar een dorp, dat Emmaüs heette. Onderweg verscheen Jezus aan hun en liep met hen mee. Maar zij herkenden hem niet. Hij vroeg hun: ‘Wat is dat voor een gesprek dat gij onderweg met elkaar voert?’ Toen vertelden zij Hem hoe zij al hun hoop op Jezus hadden gesteld maar dat Hij was gekruisigd en begraven. Daarop verklaarde Jezus hun de schriften. Aangekomen in het dorp, vroegen zij hem: ‘Blijf bij ons, want het wordt al avond en de dag loopt ten einde.’ Tijdens de maaltijd nam Hij het brood, sprak de zegen uit, brak het en reikte het hun toe. Nu gingen hun ogen open en zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun gezicht. Toen zeiden ze tot elkaar: ‘Brandde ons hart niet in ons, terwijl hij onderweg met ons sprak?’ En vol vreugde keerden zij naar Jeruzalem terug.

De vier gesprekken en de onderlinge uitwisseling van teksten binnen het PNB waren bijzonder inspirerend en het was mooi te constateren dat ondanks onze verschillen in cultuur per parochie we tot een gezamenlijke formulering zijn gekomen. Deze teksten hebben we voorgelegd aan de drie parochiebesturen die er op hebben kunnen reageren. De opmerkingen waren heel positief met een enkele suggestie voor een aanpassing die we ook hebben doorgevoerd. Fijn dat we op die manier consensus hebben gevonden. Vervolgens is de tekst voorgelegd aan het pastorale team die verheugd hebben gereageerd. Ik hecht eraan te melden dat het een gezamenlijk traject is en dus geen een-tweetje met de pastoor.

In de komende periode gaan wij verdere invulling geven aan deze visie met concreet uitgewerkte plannen. Die plannen gaan wij bespreken met de locatieraden, pastoraatsgroepen en parochianen, zodat wij zo min mogelijk zaken over het hoofd zien.

Beste mensen, dit is wederom veel  informatie maar u bent zo in ieder geval op de hoogte. Laten we elkaar met begrip en in vertrouwen tegemoet treden en in de geest van de Emmaüsgangers samen optrekken.

Jos van den Nouland namens de 3 samenwerkende parochies

OPROEP!
We hebben op dit moment in het bestuur nog steeds vacatures voor:
Vicevoorzitter, penningmeester, algemeen bestuurslid voor jeugd en jongeren en op korte termijn een bestuurslid als secretaris.

REALISEERT U ZICH DAT, WANNEER NIEMAND BEREID IS OM EEN BESTUURSTAAK OP ZICH TE NEMEN, DE PAROCHIE BINNENKORT IN EEN ONMOGELIJKE SITUATIE TERECHT KOMT MET ZEER ERNSTIGE EN INGRIJPENDE CONSEQUENTIES.

We willen als bestuur ook een goede afspiegeling zijn van onze geloofsgemeenschap. Op dit moment zijn de mannen in de meerderheid. Daarom een hartelijke oproep aan onze vrouwelijke parochianen maar zeker ook aan jongeren: jullie zijn van harte welkom!

Meldt u aan bij het parochiesecretariaat. Voor de functie van penningmeester verwachten we wel enige deskundigheid in financiële beheerstaken. Na een gesprek met Pastoor T. Huitink, kunt u een paar maanden vrijblijvend meedraaien en dan uw beslissing nemen, kortom: wat let u??

Reacties zijn gesloten.