Uit de kerk en de wereld

Nederlandse R.-K. Bisschoppen: “Iedereen moet mee kunnen doen!”

“Samen met u willen we als gelovige burgers nadenken over het goede wat we voor de samenleving kunnen doen door onze stem te gebruiken”, schrijven de bisschoppen in hun brief bij gelegenheid van de aanstaande verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer. De bisschoppen wijzen op de grote uitdagingen en de ontwikkeling van ingrijpende visies op het mens-zijn. “Met het oog op de verkiezingen willen we daarbij samen met u stilstaan”, zeggen de bisschoppen. “Vanuit onze opdracht het ‘zout der aarde’ te zijn maken we het verschil.”

Lees meer …


Synode wil luisteren naar alle gelovigen, de armsten het eerst.

Bij de afsluiting van de synode in Rome roept op tot een jaar van
luisteren:

“Om vooruitgang te boeken in haar beraad moet de kerk absoluut naar
iedereen luisteren, te beginnen bij de armsten. Dit vereist een reis van
bekering, die ook een reis van lofprijzing is: ‘Ik loof u, Vader, Heer
van hemel en aarde: wat u verborgen hebt voor wijzen en geleerden, hebt
u geopenbaard aan de allerkleinsten’ (Lc 10,21)! Het gaat over luisteren
naar hen die geen stem hebben in de samenleving of die zich
buitengesloten voelen, zelfs door de kerk. Luisteren naar hen die het
slachtoffer zijn van racisme in al zijn vormen, in het bijzonder, in
sommige regio’s, naar de inheemse volken wier culturen met voeten zijn
getreden. Bovenal heeft de kerk van onze tijd de plicht om in een geest
van bekering te luisteren naar hen die het slachtoffer zijn geworden van
misbruik door leden van het kerkelijk lichaam, en zich concreet en
structureel in te zetten om ervoor te zorgen dat dit niet meer gebeurt.


De kerk moet ook luisteren naar leken, mannen en vrouwen die door hun
dooproeping geroepen zijn tot heiligheid: het getuigenis van
catechisten, die in veel situaties de eersten zijn die het evangelie
verkondigen; de eenvoud en levendigheid van kinderen, het enthousiasme
van jongeren, hun vragen en verlangens; de dromen van ouderen, hun
wijsheid en hun herinneringen. De kerk moet luisteren naar gezinnen,
naar hun opvoedkundige zorgen, naar het christelijk getuigenis dat zij
afleggen in de wereld van vandaag. Ze moet de stemmen verwelkomen van
hen die betrokken willen raken bij lekenpastoraat of bij participatieve
overleg- en besluitvormingsorganen.”

Lees hier de hele brief.


Bidden voor Israel & Palestina

Veel mensen ervaren deze dagen onmacht, angst, woede, bezorgdheid omtrent wat er gebeurt in Israël en Gaza. Wat te doen? Bidden is alvast één zinvolle wijze om hiermee om te gaan.Samen met gelovigen uit Jeruzalem, Caïro en Londen heeft het team van biddenonderweg in Amsterdam een bijzondere podcast gemaakt om mensen uit te nodigen te bidden voor vrede in Israël en Palestina.


19 november – werelddag van de armen

Paus Franciscus’ boodschap: onze tijd is ongevoelig voor het lijden van armen. We ervaren een druk om ons een overdadige levensstijl aan te meten. We besteden echter geen aandacht aan datgene wat hierbinnen niet past. Hierdoor blijven de stemmen van de armen ongehoord. De Paus wijst op de armoede van kinderen in oorlogssituaties maar ook op het groeiend aantal zelfmoorden onder jongeren.  De paus bedankt iedereen die zich wijdt aan de zorg voor armen of hen die buitengesloten zijn. De Werelddag van de Armen is ingesteld in 2016, het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Jaarlijks viert de Kerk deze op de 33ste zondag door het jaar.

Lees meer…