Alle berichten

Er zijn pagina’s met vaste tekst en er zijn pagina’s met één of meer berichten.
Hier is een overzicht van alle berichten die op deze site zijn verschenen.

Hervatting kerkelijke vieringen

Eindelijk is het zover!

Na een tijd van lege kerken vanwege de coronacrisis, mogen we weer bij elkaar komen op de ons zo vertrouwde plek om een viering bij te wonen. Nog wel voorzichtig, maar toch, een begin is er.
Een moment waar door vele parochianen al lang naar is uitgekeken.

Parochianen krijgen vanuit hun eigen locatie bericht over hoe en waar zij zich kunnen aanmelden voor een eucharistie- of gebedsviering.

Zodra het protocol in een locatie is goedgekeurd, volgen hierna verdere gegevens (staat uw kerk er niet bij, dan is het protocol nog niet goedgekeurd).

Actuele stand van zaken Parochie Thomas à Kempis:

St. Jozefkerk, Zwolle:
Voor de eerstvolgende viering, zie Weekendvieringen. Vanwege de 1,5 meter regel van het RIVM kunnen er slechts 38 parochianen deelnemen aan een viering. U vindt zoveel mogelijk gegevens in bijgaande brief en folder o.a. dat en hoe u zich kunt aanmelden (zie onderstaande documenten).

Herstart vieringen St. Jozefkerk en protocol voor vieringen

O.L.V. ten Hemelopneming basiliek, Zwolle:
Zie Weekendvieringen voor bezoek aan zondagse eucharistievieringen! Vanwege Covid-19 (de anderhalve meter richtlijn) is er wel sprake van een beperkte openstelling, er kunnen maximaal 44 kerkgangers aanwezig zijn. Daarom maken we gebruik van een digitaal reserveringssysteem. Zie verder onderstaande documenten.

Berichtgeving kerkgangers OLV basiliek en Informatiekaart kerkgangers Basiliek

Onze Lieve Vrouwe of Buitenkerk, Kampen:
Gelukkig mogen kerken weer open en Eucharistievieringen en Woorddiensten onder strikte voorwaarden vanaf 1 juli weer gehouden worden. De Nederlandse bisschoppen hebben aan de R.K. parochies een protocol aangereikt waaraan moet worden voldaan.

Inmiddels voldoen ook wij aan dit protocol. Het aantal kerkgangers is beperkt tot 120 vanwege de strikte eis om onderling 1,5 meter afstand te bewaren; er gelden voorwaarden aan hygiëne en ontsmetting van handen; er zijn looproutes gemarkeerd en kerkwachters zullen u een plaats aanwijzen en begeleiden bij het ter communie gaan en het verlaten van de kerk. Over het gezamenlijke zingen is op dit moment nog geen duidelijk beleid beschikbaar. Wel zullen orgel en mogelijk cantor de vieringen ondersteunen. 

Tevens zult u zich voor elke viering (zie Weekendvieringen) moeten aanmelden om één of meer plaatsen te reserveren. In de BIJLAGE bij deze brief leggen wij uit hoe u kunt reserveren en wat van u wordt verwacht bij het betreden van de kerk.

Brief parochianen Buitenkerk en bijlage bij brief

O.L.V. Onbevlekte Ontvangenis, IJsselmuiden:
In samenwerking met het Interim Dagelijks Bestuur (IDB) van de Thomas a Kempis parochie en met inachtneming van de RIVM maatregelen tegen bestrijding van het Corona virus heeft de locatieraad IJsselmuiden het kerkgebouw in IJsselmuiden voorbereid op het herstarten van vieringen.
Dit betekent wel dat er maar een beperkt aantal parochianen per viering aanwezig kunnen zijn. In ieder geval niet meer dan 100. De anderhalve meter regel blijft van kracht en dat betekent dat ook tussen parochianen in de kerkbanken voldoende afstand moet zijn. Een huishouden (familie wonend onder 1 dak) mag wel gezamenlijk plaatsnemen in een bank (tot 5 gezinsleden). Daarom zal het aantal parochianen dat deelneemt aan een viering variëren tussen de 47 en 100 mensen.

Voor onze eerstvolgende viering zie Weekendvieringen.

Voor aanmelden/reserveren klikt u hier.

R.K. Kerk O.L.V. ten Hemelopneming, Hattem:

Eindelijk is het zover! Er mag voor het eerst sinds de coronacrisis weer gevierd worden in onze kerk, uiteraard met inachtneming van de regels van het RIVM en de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Er zal voorlopig eenmaal per twee weken een viering zijn.

In verband met de 1,5 meter afstand is er in onze kerk slechts plaats voor 24 personen. Met het oog op ieders gezondheid, wordt u gevraagd de handen te ontsmetten en de gemarkeerde looproutes te volgen. De kosters zullen u een plaats aanwijzen en begeleiden bij het ter communie gaan en het verlaten van de kerk.

Gezamenlijke zingen is nu niet toegestaan. Wel zullen orgel en mogelijk later een cantor de vieringen ondersteunen. 

Voor onze eerstvolgende viering zie Weekendvieringen.

Om te kunnen voldoen aan de gestelde richtlijnen moet u zich voor iedere viering aanmelden om één of meerdere plekken te reserveren. Bijgaand de volledige brief en procedure voor aanmelding voor een viering.

O.L.V. van Altijddurende Bijstand, Herfte-Wythmen, Zwolle:
Ook in deze kerk mag nu weer gevierd worden. Voor informatie kunt u contact opnemen.

Voor onze eerstvolgende viering zie Weekendvieringen.

Doordeweekse vieringen en koffiebijeenkomsten

Met alle maatregelen die we samen tot dusver getroffen hebben in onze geloofsgemeenschappen, hadden we de hoop dat het verder de goede kant op zou gaan in het terugdringen van het coronavirus en dat er nadere versoepelingen zouden kunnen volgen.

Helaas, was het maar waar.

Alom bereiken ons berichten dat het aantal coronabesmettingen de afgelopen week weer fors is gestegen. De R die staat voor de besmettelijkheid van het virus, was afgelopen week 1,29. D.w.z. honderd coronapatiënten besmetten 129 nieuwe mensen. En de R ligt al een tijdje boven de 1 en dat betekent dat de ziekte niet afneemt, maar groeit.

Hoe graag we elkaar ook in de ons vertrouwde groepen weer zouden willen treffen, we zullen ons verstand er nu goed bij moeten houden en voorzichtig moeten blijven.

Hoezeer we hoopten ook met de doordeweekse vieringen voorzichtig weer te kunnen beginnen, zien we ons nu door de negatieve ontwikkeling toch genoodzaakt daar voorlopig vanaf te zien.

De zondagsvieringen gaan door aan de hand van de opgestelde protocollen en ook de dagelijkse viering vanuit de basiliek kan op de gebruikelijke wijze via Facebook of YouTube gevolgd worden.

Mochten er in jullie geloofsgemeenschap koffiebijeenkomsten worden gehouden, vraag je dan af of dit voldoende veilig gebeurt of dat hier mogelijk ook tijdelijk mee gestopt moet worden.

We hadden gehoopt jullie een positiever bericht te kunnen sturen, maar verhoogde voorzichtigheid blijkt op dit moment toch de beste remedie tegen het virus.

Gelukkig kunnen we via telefoon, kaart e.d. aandacht aan elkaar blijven besteden.

Veel sterkte met alles en houd de moed erin.

Met hartelijke groet vanuit het Interim Dagelijks Bestuur,
       pastoor Ton Huitink
       Frédérique Molendijk
       Jeroen Goosen
       Theo Leferink

Voorzichting weer beginnen

Nederland is begonnen aan een versoepeling van de ‘intelligente lockdown’. Het wordt drukker op straat en op de radio worden de eerste files op de snelweg weer gemeld. Per 1 juni zijn de terrassen en de cafés weer open en rijden de Spoorwegen weer volgens de gebruikelijke dienstregeling. Maar het voelt niet zoals voorheen. Op het terras staan de tafels ver uit elkaar en je komt het café niet in zonder vooraf te reserveren. In de trein zijn voorlopig alleen reizigers welkom die een noodzakelijke verplaatsing moeten maken voor werk, studie of andere dringende reden. We kruipen uit onze schulp, maar het gaat heel voorzichtig.

Diezelfde voorzichtigheid kenmerkt de manier waarop de rooms-katholieke kerk begint aan het opnieuw houden van openbare vieringen. Op Hemelvaartsdag (21 mei jl.) publiceerden de Nederlandse bisschoppen de richtlijnen voor die liturgische herstart. Het zijn drie protocollen voor resp. gelovigen, bedienaren en kerkgebouwen. De voorschriften, waaraan een kerkelijke viering moet voldoen, zijn talrijk en streng. Het vergt een enorme inspanning van de mensen in de ontvangende kerken om aan die eisen te voldoen. Bovendien zijn het algemene richtlijnen en is steeds een ‘vertaling’ nodig naar de concrete situatie ter plaatse. Onze parochies herbergen achttien plekken waar vieringen gehouden kunnen worden en er zijn er geen twee hetzelfde.

De drie parochiebesturen en het pastoraal team dragen de eindverantwoordelijkheid voor alles wat er gebeurt in de lokale kerken. Dus ook voor het moment en de manier waarop liturgische vieringen op die plaatsen hervat kunnen worden. Om weer te kunnen beginnen met vieren is de volgende route uitgestippeld:

  1. Parochiebesturen en pastoraal team hebben de algemene richtlijnen van de Nederlandse bisschoppen samengebracht in een eigen protocol. Dit protocol is bedoeld voor toepassing op alle locaties. Het omvat praktische aanwijzingen voor het treffen van maatregelen ter voorbereiding en uitvoering van een viering. Het omvat tevens een controle of deze maatregelen ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn.
  2. Alle locaties werken dit protocol uit met het oog op hun eigen situatie en leggen het resultaat ter goedkeuring voor aan parochiebestuur en pastoraal team.
  3. Na verkregen goedkeuring is de betreffende locatie adequaat voorbereid op het houden van een kerkelijke viering.
  4. Vanaf 1 juli 2020 zijn kerkelijke vieringen met maximaal 100 kerkgangers mogelijk op de ‘veilige’ locaties. Deze datum is gekozen om locaties de tijd te geven de noodzakelijke maatregelen te treffen en de kerkruimte adequaat in te richten.
  5. Vanaf 11 juli 2020 begint het pastoraal team met in iedere parochie twee Eucharistievieringen in het weekend, afwisselend op de ‘veilige’ locaties.

Zo is ‘voorzichtig beginnen’ ook in onze parochies het devies.

Als u erover denkt om een viering in uw kerk bij te wonen, moet u voorbereid zijn op een aantal veranderingen ten opzichte van wat u gewend bent. Als u behoort tot de zogenaamde risicogroepen is het beter om nog niet naar de kerkelijke viering te komen. Als u wel komt, dient u zich vooraf aan te melden bij de betreffende locatie. Bij het binnengaan van de kerk wordt u gevraagd de hygiëneregels op te volgen (o.a. handen ontsmetten, 1,5 meter afstand houden, niezen in de ellenboog, etc.). U volgt de looprichting die op de vloer van de kerk is aangegeven. Uw zitplaats wordt u aangewezen en de stoelen voor, achter en naast u zijn onbezet. Tijdens de viering is er geen groot koor en mag u zelf niet zingen. De collecte is niet tijdens de viering, maar u kunt uw bijdrage geven op een schaal bij de ingang of uitgang. Bij de vredewens schudt u geen handen. Bij de communie volgt u de aangewezen looprichting en u ontsmet uw handen. De voorganger staat achter een hoestscherm en legt de hostie met een pincet in uw hand. U kunt de hostie ontvangen op een schone (papieren) zakdoek die u heeft meegenomen. Na afloop is er geen samenkomst met koffie en thee en gaat iedereen volgens de aangegeven looproute weer naar buiten.

U merkt het, het zal zeker niet hetzelfde aanvoelen als voorheen. Maar toch, parochiebesturen en pastoraal team kijken ernaar uit om weer samen met parochianen te mogen vieren. U bent in juli van harte welkom om ondanks alle beperkingen toch weer in de kerkbanken aan te schuiven. Tegelijk hebben wij er alle begrip voor als u het nog niet aandurft om een viering bij te wonen. U moet vooral doen wat bij uw persoonlijke situatie past.

Pastoor Ton Huitink