Alle berichten

Er zijn pagina’s met vaste tekst en er zijn pagina’s met één of meer berichten.
Hier is een overzicht van alle berichten die op deze site zijn verschenen.

Vooraankondiging uitnodiging deelname aan Synode 2023

Onze paus Franciscus heeft vorig jaar een oproep gedaan aan alle gelovigen om met hem mee te doen aan een synodaal proces. De concrete vertaling van dit woord is: ‘samen op weg’. Op deze wijze wil de paus heel de kerk, zowel lokaal, landelijk als wereldwijd, betrekken bij de kerk van de toekomst.

Het pastoraal team gaat van harte in op deze uitnodiging van de paus. Wij zullen daartoe binnenkort een concreet voorstel publiceren. Naar verwachting zullen fysieke bijeenkomsten voorlopig nog niet mogelijk zijn vanwege de Corona beperkingen. Om die reden organiseren wij ons gezamenlijk overleg via de digitale weg met het inmiddels bij velen bekende programma Microsoft Teams. Deze kans om ons geluid te laten horen, willen wij niet voorbij laten gaan.

Bij deze maken wij u nu reeds attent op het synodaal proces in onze parochies.

Wij vragen u deze internetsite goed in de gaten te houden. Voor alle parochianen en belangstellenden zal de informatie over de Synode 2023 daar te vinden zijn.

Wij hopen van harte op uw deelname aan het synodaal proces.

Namens het pastoraal team,

Pastoor Ton Huitink

Meer informatie vindt u hier.

Oecumenische gebedsviering

In de week van gebed wordt op vrijdag 21 januari vanuit de Basiliek OLV te Zwolle een oecumenische gebedsviering verzorgd door diaken Fokke van Dalen (parochie Thomas a Kempis) met medewerking van Wiebe Feenstra (Christelijk Gereformeerde Kerk Zwolle). Het geheel wordt ondersteund door het Podium van Kerken en het Diaconaal Platform Zwolle. U kunt meebidden vanaf even voor zeven uur ’s avonds via de streaming O.L.V. Basiliek Zwolle – Kerkdienstgemist.nl Wij vinden het heel fijn als u met ons mee bid.

Kerkelijke vieringen

Parochianen krijgen vanuit hun eigen locatie bericht over hoe en waar zij zich kunnen aanmelden voor een eucharistie- of gebedsviering.

LET OP: VOORALSNOG GELDT HET TOEGESTANE AANTAL PERSONEN PER LOCATIE MET EEN  MAXIMUM VAN 50 PER VIERING!

Actuele stand van zaken Parochie Thomas à Kempis:

St. Jozefkerk, Zwolle:
Voor de eerstvolgende viering, zie Weekendvieringen. Vanwege de 1,5 meter regel van het RIVM kunnen er slechts 38 parochianen deelnemen aan een viering. U vindt zoveel mogelijk gegevens in bijgaande brief en folder o.a. dat en hoe u zich kunt aanmelden (zie onderstaande documenten).
Herstart vieringen St. Jozefkerk en protocol voor vieringen
Naast de bestaande mogelijkheid om u telefonisch aan te melden voor de weekendvieringen op donderdagochtend tussen 9:30 en 11:30 uur via het secretariaat (038-4658322) kunt u zich gedurende de week voorafgaande aan de weekendviering op maandag  t/m woensdag telefonisch aanmelden voor de vieringen bij één van de leden pastoraatsgroep van de Jozefkerk zoals vermeld in de berichtgeving van de kerk.

O.L.V. ten Hemelopneming basiliek, Zwolle:
Zie Weekendvieringen voor bezoek aan zondagse eucharistievieringen! Vanwege Covid-19 (de anderhalve meter richtlijn) is er wel sprake van een beperkte openstelling, er kunnen maximaal 44 kerkgangers aanwezig zijn. Daarom maken we gebruik van een digitaal reserveringssysteem. Zie verder onderstaande documenten.
Berichtgeving kerkgangers OLV basiliek en Informatiekaart kerkgangers Basiliek

Onze Lieve Vrouwe of Buitenkerk, Kampen:
Gelukkig mogen kerken weer open en Eucharistievieringen en Woorddiensten onder strikte voorwaarden vanaf 1 juli weer gehouden worden. De Nederlandse bisschoppen hebben aan de R.K. parochies een protocol aangereikt waaraan moet worden voldaan.

Inmiddels voldoen ook wij aan dit protocol. Het aantal kerkgangers is beperkt tot 120 vanwege de strikte eis om onderling 1,5 meter afstand te bewaren; er gelden voorwaarden aan hygiëne en ontsmetting van handen; er zijn looproutes gemarkeerd en kerkwachters zullen u een plaats aanwijzen en begeleiden bij het ter communie gaan en het verlaten van de kerk. Over het gezamenlijke zingen is op dit moment nog geen duidelijk beleid beschikbaar. Wel zullen orgel en mogelijk cantor de vieringen ondersteunen. 

Tevens zult u zich voor elke viering (zie Weekendvieringen) moeten aanmelden om één of meer plaatsen te reserveren. In de BIJLAGE bij deze brief leggen wij uit hoe u kunt reserveren en wat van u wordt verwacht bij het betreden van de kerk.
Brief parochianen Buitenkerk en bijlage bij brief

O.L.V. Onbevlekte Ontvangenis, IJsselmuiden:
In samenwerking met het Interim Dagelijks Bestuur (IDB) van de Thomas a Kempis parochie en met inachtneming van de RIVM maatregelen tegen bestrijding van het Corona virus heeft de locatieraad IJsselmuiden het kerkgebouw in IJsselmuiden voorbereid op het herstarten van vieringen.
Dit betekent wel dat er maar een beperkt aantal parochianen per viering aanwezig kunnen zijn. In ieder geval niet meer dan 100. De anderhalve meter regel blijft van kracht en dat betekent dat ook tussen parochianen in de kerkbanken voldoende afstand moet zijn. Een huishouden (familie wonend onder 1 dak) mag wel gezamenlijk plaatsnemen in een bank (tot 5 gezinsleden). Daarom zal het aantal parochianen dat deelneemt aan een viering variëren tussen de 47 en 100 mensen.
Voor onze eerstvolgende viering zie Weekendvieringen.
Voor aanmelden/reserveren klikt u hier.

R.K. Kerk O.L.V. ten Hemelopneming, Hattem:

Eindelijk is het zover! Er mag voor het eerst sinds de coronacrisis weer gevierd worden in onze kerk, uiteraard met inachtneming van de regels van het RIVM en de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Er zal voorlopig eenmaal per twee weken een viering zijn.

In verband met de 1,5 meter afstand is er in onze kerk slechts plaats voor 24 personen. Met het oog op ieders gezondheid, wordt u gevraagd de handen te ontsmetten en de gemarkeerde looproutes te volgen. De kosters zullen u een plaats aanwijzen en begeleiden bij het ter communie gaan en het verlaten van de kerk.

Gezamenlijke zingen is nu niet toegestaan. Wel zullen orgel en mogelijk later een cantor de vieringen ondersteunen. 

Voor een viering in de periode dat i.v.m. coronamaatregelen beperkt kerkbezoek mogelijk is, kunt u zich aanmelden. De woensdag voor de viering kunt u zich tussen 10.00 en 12.00 uur telefonisch aanmelden bij het parochiebureau tel. 038-4441275. Aanmelden per mail is ook mogelijk olvthhattem@parochie-thomasakempis.nl

Voor onze eerstvolgende viering zie Weekendvieringen.

O.L.V. van Altijddurende Bijstand, Herfte-Wythmen, Zwolle:
Ook in deze kerk mag nu weer gevierd worden. Voor informatie kunt u contact opnemen.

Voor onze eerstvolgende viering zie Weekendvieringen.

R.K. Kerk St. Stephanus, Hasselt:

Voor reserveringen kunt u bellen met Anneke Wijermans op nr. 06 – 53 64 37 55. Liever niet per email.
Voor onze eerstvolgende viering zie Weekendvieringen.

Van de Bestuurstafel

Beste medeparochianen,

Per 1 januari 2022 heeft de heer Jeroen Goosen zijn taak als vice-voorzitter van het parochiebestuur moeten beëindigen.

Hij woonde al geruime tijd ver buiten de parochiegrenzen en hij heeft per 1 januari binnen het bisdom ’s Hertogenbosch een taak in de diakonie op zich genomen.

Het is voor hem thans onmogelijk om de bestuursfunctie accuraat te kunnen uitvoeren.

Wij zijn hem zeer veel dank verschuldigd voor zijn inzet en werkzaamheden binnen de parochie en wensen hem, ook namens alle parochianen, alle goeds voor de toekomst toe.

Het parochiebestuur.