Alle berichten

Er zijn pagina’s met vaste tekst en er zijn pagina’s met één of meer berichten.
Hier is een overzicht van alle berichten die op deze site zijn verschenen.

Voedselbank

Afgelopen zondag 24 november, Christus Koning, werden diverse projecten inzameling voedselbanken Zwolle, Kampen en Elburg in de diverse kerken afgesloten. Vanuit het diaconaal pastoraat veel dank namens de voedselbankklanten voor de inzamelingen die door de parochianen bijeen zijn gebracht. Op de foto de overdracht van om en nabij 40 kratten door het organiserend projectteam aan de voedselbank Zwolle. Op de foto ontbreekt Irene Lebben die het project volgend jaar in de Basiliek gaat trekken.

 

Bisschoppensynode 2023: “Voor een synodale kerk”

Op 9 en 10 oktober jongstleden heeft paus Franciscus in Rome de voorbereiding van de bisschoppensynode geopend. Deze synode staat in het teken van het thema: ‘Voor een synodale kerk’. In Apeldoorn heeft onze aartsbisschop, kardinaal Eijk, tijdens een pontificale Eucharistieviering in Apeldoorn de voorbereidingsfase van deze bisschoppensynode geopend. In zijn verkondiging ging onze aartsbisschop in op de betekenis van het ‘synode’. In het Nederlands kunnen we het vertalen als: ‘de weg samen gaan’. Dit synodale proces wordt over heel de wereld besproken. Alle landen, alle bisdommen en gemeenschappen worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Het is geen zaak van ‘ de meeste stemmen gelden’, we blijven de kerk die we zijn, maar worden van harte uitgenodigd om, met hulp van de Heilige Geest, naar elkaar te luisteren en te verstaan wat de Geest ons als kerk anno het derde millennium zegt. Paus Franciscus heeft alle bisschoppen van de kerk aangespoord om voorafgaand aan de bisschoppensynode die in 2023 zal worden gehouden, eerst hun oor te luisteren leggen. Ook onze aartsbisschop heeft deze aansporing opgepakt en binnen kort zal er een document verschijnen hoe de parochies in het synodale proces betrokken gaan worden. Paus Franciscus heeft erop aangedrongen dat alle bijeenkomst beginnen met het gebed ‘Ad sum”(voor U staan wij). Dat is het gebed tot de heilige Geest. (zie bijlage). Pater Jos Moons S.J. heeft in heel eenvoudige en duidelijke wijze het synodale proces verwoord die we ook aan u presenteren (zie bijlage). De gebedskaarten met het gebed tot de heilige Geest is ook voor alle gemeenschappen beschikbaar en ik wil u van harte uitnodigen om dit gebed met grote regelmaat te bidden. Dat de voorbereiding op en de synode zelf vruchtbaar mag zijn.

Pastoor Ton Huitink

Dragende vleugels

We bidden het vaak tijdens de voorbeden.
Spreid uw dragende vleugels onder ons uit,
spreid uw warmende lichtglans over ons uit. 

Dan moeten er wel mensen in bestuur, locatieraden en werkgroepen gedragen kunnen worden!

Beste medeparochianen,

Met deze brief willen we u informeren over ontbrekende dragende vleugels in onze parochie en hulp vragen voor de nabije toekomst. Het tekort aan man(vrouw)kracht is nijpend!

Ondernemen we niets dan moeten we voor het voortbestaan van de parochie en de ons vertrouwde kerkgebouwen en geloofsgemeenschappen het ergste vrezen.

In het bestuur hebben we teveel lege plekken:

  • Er is nog steeds geen penningmeester. Marjan Zonjee is administrateur en we zoeken iemand die tot het bestuur kan toetreden en voldoende boekhoudkundig onderlegd is.
  • De secretaris wordt op grond van zijn leeftijd niet herbenoemd, we zijn dus op zoek naar een bestuurslid die deze taak kan overnemen.
  • We hebben ook nog steeds een vacature in het bestuur voor een bestuurslid die zich inzet voor jeugd en jongeren.
  • We hebben op 2 posities mensen van buiten de parochie c.q. mensen die op ad-hoc basis taken uitvoeren.
  • We in zijn totaliteit ultimo dit jaar nog slechts 3 benoemde bestuursleden hebben.

Kortom: als niemand zich meldt, wordt de parochie op talloze vlakken onbestuurbaar.

Ook zijn er in de diverse locaties vacatures; denk aan lid locatieraad en vrijwilligers voor diverse taken. Neem contact op met de locatieraad van uw kerk en hoor waar uw hulp wenselijk is.

Uw sollicitatie en de aanmelding als kandidaat voor het parochiebestuur kunt u sturen naar het secretariaat van de parochie Ministerlaan 203 8014 XE Zwolle of e-mail naar secretariaat@parochie-thomasakempis.nl. Wilt u eerst nadere informatie, neemt u hiervoor contact met ons op, we zullen u die graag geven.

Wilt en kunt u een dragende vleugel zijn? Wij zien er naar uit u te ontmoeten!

We hopen dat door deze brief u de noodzaak inziet van uw inzet om taken te vervullen binnen onze parochie, waardoor we ook in de toekomst een kerk zijn voor allen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur van de parochie Thomas a Kempis

G. Simon
Secretaris