Kerstconcert R.K. Buitenkerkkoor 16 december 2017 om 13.30 uur.

Op zaterdag 16 december om 13.30 uur zal het traditionele kerstconcert van het Buitenkerkkoor voor de 28e keer worden gehouden, onder leiding van dirigent Bram Gordijn. Op piano en orgel: Bram Brandemann. Met medewerking van Regina Ederveen op harp.

Het belooft een prachtige opening te worden van Kerst in Oud Kampen. De deuren van de verwarmde kerk aan de Buiten Nieuwstraat 101 gaan om 13.00 uur open!

De toegang is vrij!

Na afloop is er een collecte

Parochieblad november 2017, pastorale column

DE OORSPRONG VAN …….

Een intrigerende vraag: ‘wat is de oorsprong van eenzaamheid?’ Eenzaamheid is je niet gezien en verbonden voelen. Je mist een hechte, emotionele band met anderen of je hebt minder contact met andere mensen dan je zou wensen. Eenzaamheid is vooral een probleem voor hen die dat gevoel sterk of langdurig kennen.  Het is belangrijk er iets aan te doen, want het gevoel van eenzaamheid heeft invloed op je leven. Daarover meer in dit nummer van ons parochieblad.

Ik lees op dit moment de spannende roman ‘de Oorsprong’ van Dan Brown. Met fascinerende vragen als: ‘Waar komen we vandaan? Wie zijn wij? En waar gaan we naar toe?’
Vragen die gaan over het fundament van ons bestaan.
De Adventsperiode geeft daarop één van de antwoorden. Het vormt het begin van een nieuw kerkelijk jaar. Het is een periode van wachten, verwachten en uitzien naar de geboorte van Jezus Christus.
Dit jaar is het een opmerkelijk korte periode van maar 21 dagen. Want bij het begin van de 4e Advents week, op zondag 24 december, vieren we diezelfde avond al kerstavond met alle bijbehorende vieringen. Dan mogen we ontdekken dat ieder van ons, ook als we eenzaamheid ervaren, gevonden wordt door dat kind in de kribbe. Net als de eenzame herders in het open veld, mogen wij de eerste zijn die het goede nieuws horen: “Heden is u een redder geboren. Hij wacht op u, ga hem zien”.
De tijd van Advent nodigt ons uit om stil te staan bij onze wortels. Wie ben ik, wie zijn wij? Waar komen we vandaan en waar gaan we naar toe? Een periode van bezinning en inspiratie. Van Bijbelse verhalen die ons uitnodigen tot wijsheid en ommekeer. Een periode om los te komen van alle ballast en duisternis die er in ons bestaan is. Om opnieuw verwonderd te raken en uitgenodigd te worden om een nieuw begin te maken. Om te ervaren hoe wij van oorsprong door God bedoeld zijn.

De oorsprong van ons Christendom heeft Joodse wortels. Jezus Christus groeide op in een Joods gezin met Joodse voorschriften en gebruiken. Zo werd hij o.a. door zijn ‘aardse’ ouders opgedragen in de tempel van Jeruzalem. Wij, christenen, mogen nooit vergeten dat Jezus van Nazareth een zoon is van het Joodse volk, geworteld in de traditie van Mozes en de profeten. Door de ontmoeting met het Jodendom gaan wij Jezus beter begrijpen. Niet alleen door de Schriften maar ook door onze theologie en liturgie blijven wij vitaal verbonden met de Joodse godsdienst. Want Joden en Christenen leven uit één en dezelfde oorsprong.

Moge de volgende artikelen in het parochiemagazine ons daarin een handreiking bieden om ons nader te verdiepen in die oorsprong. Een vruchtbare advent periode wens ik ons allen toe.

Pastoor Hans Boogers

 

Abonnement? Zie: Navolging Vandaag

Parochieblad oktober 2017, pastorale column

Maatschappelijke discussie

Op 23 september wordt de nieuwe ‘theoloog des vaderlands’ gekozen in de nacht van de theologie in Hilversum. Op het moment dat ik deze column schrijf, heb ik nog geen idee wie het gaat worden. Dominee Janneke Stegeman was dit het afgelopen jaar, en het jaar daarvoor bisschop Gerard de Korte. De taak van de theoloog des vaderlands is om de zichtbaarheid van de theologie te vergroten. Een maand of wat geleden deed Janneke Stegeman een oproep in dagblad Trouw. Zij riep op om vaker mee te praten over actuele maatschappelijke discussies en die te belichten vanuit een gelovig perspectief.

Dat is naar mijn mening een terechte oproep, maar niet een die makkelijk is. Ieder van ons heeft vaak wel een mening over veel zaken die spelen in het maatschappelijk debat. Denk bijvoorbeeld maar aan discussie rondom de euthanasie. Nu weer heel actueel en volop in het nieuws door de bekendmaking van het bestaan van een makkelijk te verkrijgen ‘euthanasiepoeder’. Of als het gaat over de hoogte van de eigen bijdrage in de zorg, of over de wenselijkheid daarvan. Of als het gaat over de zorg aan hen die dat nodig hebben, de vluchtelingen, de economische migranten, de ouderen, de uitbuiting van vrouwen in de seksindustrie en zo zijn er nog heel veel voorbeelden te noemen.

De moeilijkheid zit ‘m erin dat de discussie vaak gaat over politiek gevoelige onderwerpen. En juist dat is lastig omdat, terecht, er geen aanwijzing noch een richting gegeven mag worden vanuit de kerkelijke leer over de politieke voorkeur. Toch is er vanuit gelovig perspectief, vanuit de theologie, wel degelijk veel te zeggen over hedendaagse maatschappelijk discussies. Christenen hebben immers altijd nagedacht over wat goed samenleven zou moeten/kunnen zijn. Jezus van Nazareth verkondigde dat het Koninkrijk van God nabij was. De profeten verkondigden dat God rechtvaardig is en kan worden gediend door gerechtigheid te doen. Christenen geloven dat God tot in de kern op de gemeenschap van mensen gericht is. Sterker nog, God zelf is gemeenschap: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Vanuit die overtuiging, vanuit het geloof dat de mens geschapen is naar het evenbeeld van God, is er dus veel te zeggen over allerlei discussies die ook nu in onze tijd spelen. En inderdaad, misschien doen we dat te weinig en heeft dominee Janneke Stegeman een punt als zij oproept om ons te mengen in het debat. Als het gaat om zaken als het euthanasiepoeder, of de sociale maatschappelijke omstandigheden van veel mensen. In dit nummer van ons parochieblad maken we daar een begin mee. Kardinaal W. Eijk reageert vanuit zijn medische ethische achtergrond en als bisschop op de discussie rondom het euthanasiepoeder. En vanuit de katholieke traditie kijken we naar een heel specifiek deel dat zich hiermee bezig houdt: de katholieke sociale leer.

Ik weet zeker dat het uitdaagt en proeft naar meer hierover in de komende parochiebladen. Laat uw vragen en reacties maar horen.

Pastor Evelien Reeuwijk

 

Abonnement? Zie: Navolging Vandaag

Uitnodiging Thomasbijeenkomst 10 oktober 2017

Dinsdag 10 oktober zal er parochiebreed een bijeenkomst zijn, die als thema heeft ‘de toekomst van onze parochie’. Er is een spreker uitgenodigd die de inleiding zal verzorgen. In de parochie Norbertus zijn voor de zomervakantie de Eilanddagen geweest waar ook hetzelfde thema aan bod kwam. In de parochie Christoffel zijn op zaterdag 14 oktober de parochianen uitgenodigd voor een dergelijke bijeenkomst. Zie meer informatie in de Navolging Vandaag van oktober of deze link.

I.v.m. organisatie en catering graag zo spoedig mogelijk uw opgave naar het secretariaat.

In Navolging Vandaag editie oktober staan de juiste aanvangstijden voor onze Thomas bijeenkomst volgende week dinsdagavond.
Echter in de brief, die is gemaild vanuit het parochie secretariaat, staat boven in de brief de juiste aanvangstijd, maar onderaan de brief onder het kopje ‘agenda’ staan niet de goede aanvangstijden van ‘inloop’en ‘start lezing René Grotenhuis’. Het is de bedoeling dat de inloop start om 19.45 uur, waarna de lezing begint om 20.00 uur.
Er kunnen brieven in omloop zijn met onjuiste tijden maar dit zijn de juiste tijden!!
Excuses voor de ontstane verwarring, maar graag tot volgende week dinsdagavond met zoveel mogelijk mensen van alle locaties!

Met vriendelijke groet,
namens pastoraal team en parochiebestuur

Lenie Tacken

Parochieblad september 2017, pastorale column

Geloof in woorden en daden

De zomer is voorbij. Voor veel mensen betekent dit dat ze weer aan het werk gaan, na een periode van vakantie te hebben gehad. Er wordt van ons verwacht dat we weer tot daden komen. Dat geldt ook voor de vele vrijwilligers van onze parochie. In de zomermaanden staan een aantal activiteiten op een laag pitje. En in september begint het allemaal weer een beetje te lopen.

Als Roomskatholieken steunt ons geloof op de woorden die opgeschreven staan in de heilige Schrift. Woorden die ons iets zeggen over onze herkomst, over de zin van ons bestaan en over ons toekomstperspectief. Woorden spelen derhalve een centrale rol in ons geloof. En dan met name Diegene die het Woord zelf is; Jezus Christus. De woorden die Hij spreekt zijn niet zomaar alleen inspirerend: Hij vereenzelvigt zichzelf zodanig met dat Woord dat Hij spreekt; dat Woord en leven bij Hem niet te scheiden zijn. Elk Woord dat Hij spreekt en alles wat Hij doet, geeft ons inzicht in ons eigen bestaan.

Bij ons, gewone mensen, is die vereenzelviging met dat Woord nog niet voor de volle honderd procent aanwezig. Dat Woord moet in ons nog vervuld worden. En voor een deel zal dat wellicht ook reeds het geval zijn. Hoe dan ook: als gelovige christenen bepaalt dat Woord zeker ons denken. En als gevolg daarvan ook ons doen.

Er is veel te doen in deze wereld. En er wordt ook heel veel gedaan. Zodanig zelfs dat het soms lijkt dat deze wereld aan vlijt ten onder gaat. Zeker in onze welvaartsmaatschappij waar het steeds maar meer en beter moet. Kan onze goede aarde dat allemaal wel aan, kunnen we ons afvragen?

Misschien gaat het wel minder om de kwantiteit; hoe veel we doen, of hoe ‘groots’ het is wat we doen, dan om de kwaliteit ervan. Maar: wat is kwaliteit? Betekent het dat we ‘zorgvuldig’ moeten hebben nagedacht over wat we doen? Zit de kwaliteit van ons doen daarin?

De grootste kwaliteit die wij als gelovige christenen kennen is de liefde waarmee we de dingen doen. Daarom had God de schepping ook in het zijn gebracht: “omdat Hij zag dat het goed was”.
Dat ook wij mogen doen wat we doen, omdat we in gelovig vertrouwen zien dat het goed is.

Jaap Scholten

 

Abonnement? Zie: Navolging Vandaag